« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - OOP - úprava provozu - Podlesí 35 - zábor (stavební materiál)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Podlesi_35_zabor_stavebni_material_situace.pdf (PDF 1.44 MB)
35
<br> 31
<br> 33
<br> Podlesí
<br> B
28
<br> E
13
<br> /T
er
<br> m
ín
<br> :/
E
<br> 13
/M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> ZI
D
<br> L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
<br> E
N
<br> ÍM
S
<br> TA
V
<br> B
Y/
<br> A
15
<br> Z4
d
<br> 10mx3m
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Podlesí 35
zábor pro materiál
<br> zábor vozovky
<br> 1
<br> 220524
20.9.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : XXXXXX XXXXX
<br> BXX-osadit X dní předem
<br> - DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> č.j.: MMB /2022 -
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor vozovky :
<br> zábor vozovky:30m2
<br>
Stránka 1
<br> 2022-10-20T10:40:56+0200
eSpis 36a3a688eeb2235ba1d6d8fb6abe88a9976c69f0
user_ts
VV_OOP_Podlesi_35_zabor_stavebni_material.pdf (PDF 154.32 kB)
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
1
<br> Č.J.: MMB/ 0517817/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0494967/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-201621-1/ČJ-2022-0602DI,ze dne 3.10.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Podlesí ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro stavební materiál u objektu na ul.Podlesí 35 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 27.10.2022 – 30.11.2022.Skutečný termín bude upřesněn
v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasným rozhodnutím silničního správního úřadu a jeho platnost je...

Načteno

edesky.cz/d/5725087

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz