« Najít podobné dokumenty

Město Brno - žádost o vyvěšení, OOP PZ Královo Pole Magistrát

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_PZ_Kralovo_Pole.pdf
1
<br>
*MKCRX00J0E36*
Ministerstvo kultury
<br>
<br> Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111
118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155
E-mail: epodatelna@mkcr.cz
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Č.j.: MK 58571/2022 OPP
<br>
<br>
Opatření obecné povahy č.2/2021
<br> o prohlášení památkové zóny Královo Pole
a určení podmínek ochrany
<br>
Ministerstvo kultury,jako příslušný správní orgán,podle § 6 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní
památkové péči,ve znění zákona č.132/2000 Sb.a zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 171 a násl <.>
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy <,>
kterým
<br>
prohlašuje
<br>
část území s historickým prostředím Statutárního města Brna <,>
Královo Pole (k.ú.611484) <,>
<br> okres Brno-město,kraj Jihomoravský <,>
<br>
za památkovou zónu
<br>
<br> Článek 1
Předmět ochrany
<br>
Předmětem ochrany v památkové zóně Královo Pole jsou urbanistické,architektonické <,>
výtvarné a kulturněhistorické hodnoty této části území města Brna,které dokládají zejména
urbanistický,stavebně historický,umělecký a kulturní vývoj Králova Pole a vytvářejí jeho
charakteristické urbánní prostředí.Předmětem ochrany jsou památkově hodnotné prvky
stávající urbánní struktury,charakter zástavby,hmotové a výškové uspořádání objektů
s charakteristickými pohledovými vazbami,charakteristickým architektonickým tvaroslovím
<br>
<br>
2
<br>
a siluetou,veřejná prostranství a volné plochy zeleně s charakteristickými prvky městského
interiéru a uličního parteru,historická zeleň <.>
<br>
<br> Článek 2
Podmínky ochrany
<br>
Zajištění ochrany památkové zóny,jejich kulturních hodnot a prostředí tvořeného lokálně
specifickou urbanistickou strukturou,zástavbou a přírodními prvky,musí probíhat tak <,>
aby byly rozvíjeny a posilovány základní životní funkce města,jeho životní prostředí a jeho
kulturní hodnoty,a to v závislosti na památkovém významu příslušné části za těchto
podmínek:
<br>
1.Část A památkové zóny (území určující charakter památ...
PZ_Krp_OOP2_2021_orientacniABC.pdf
" „f:/': Ú *fo &
<br> F" ““a G \ lila /
<br> PAMÁTKOVÁ ZONA
<br> Královo Pole
<br> Mapová příloha opatření obecné povahy č.2/2021 o prohlášení památkové zóny Královo Pole a určení podmínek ochrany
<br> katastrální území nebo jejich část: k.ú.Královo Pole (611484)
<br> ORIENTAČNÍ MAPA 1:5 000
<br> zpracoval Národní památkový ústav 8.12.2020
<br> Hranice zpracována nad polohopisným podkladem RÚIAN a WMS KN © ČÚZK
<br> Pro tisk použit podklad WMS — ZM 10 © ČUZK 2020
<br>.El „aČ/,AWLYÍ [Elim—“l fšDj 'A
<br> Kopie uloženy u Ministerstva kultury,odborné organizace státní památkové péče,příslušných krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,a obcí <,>
<br> na jejichž území se zóna nachází
<br> faiiii'll 'll l.llill AU \\
<br> Chráněná území - hranice - ----- - památková zóna Části PZ
<br> Klasifikace prostorů
<br> _ část A památkové zóny _ část B památkové zóny _ část C památkové zóny
PZn_KrP_OOP2_podrobna.pdf
PODROBNÁ MAPA Mapová příloha OOP č.2/2021
<br>
<br> PODROBNÁ MAPA Mapová příloha OOP č.2/2021
<br>
<br> ext.2542/1
<br> ext.3614/1 3563
<br> 3573
<br> 24392449
<br> 2437
<br> 2451
<br> 2441
2435
<br> 3567
<br> 3561
<br> 2429
<br> 3560
<br> 3571
3568
<br> 3559
<br> 2447
2445
2443
<br> 2433
2431
<br> 3564
<br> 24532455245935573565
<br> 3556
<br> 3613
<br> 2419/1
<br> 3566/1
<br> 2419/22421/1
<br> 3562/2
<br> 2425/1
<br> 3569/2
3570/2
<br> 2457/2
<br> 3574/2
<br> 2402/1
2400/2
<br> 2423/2
<br> 2543/2
2543/13148/1
<br> 2427/1
<br> 2400/1
<br> 2
<br> 9
<br> 6
<br> 4
<br> 5 7
<br> 8
<br> 31
<br> 10
<br> 0 50 100m
<br> Polohop isný p odklad W MS Katastrální map y © ČUZK 2020
<br> PAMÁTKOVÁ ZÓ NA
<br> ZÁKRES HRANICE DO KATASTRÁLNÍ MAPY
1:2 000
<br> List 1 z 10
Zp racoval Národní p amátkový ústav08.12.2020
<br> KRÁLOVO POLE°
<br> PODROBNÁ MAPA Mapová příloha OOP č.2/2021
<br>
<br> 129
7/1
<br> 2400/1
<br> ext.1440
<br> ext.2052/1
<br> ext.2363/1
<br> ext.1298/1
<br> 2152
<br> 14521448
<br> 145414501446
1447
<br> 14531449
1451
<br> 1441
<br> 2399
<br> 2153
<br> 1460
<br> 1458
<br> 1443
<br> 1459
1455
<br> 2151
<br> 2137
2141
<br> 21472145
21492143
<br> 2133
<br> 2158
<br> 1445
<br> 2157
<br> 1442
1463
<br> 1456/2
<br> 1479/6
<br> 2400/4
<br> 1462/41462/1
1462/3
<br> 2131/6
<br> 1456/1
<br> 2139/22131/1
<br> 1461/1
<br> 2131/5
<br> 1479/1
<br> 1465/2
<br> 2052/1
<br> 2363/1
<br> 9
<br> 2
<br> 6
<br> 8
<br> 1 3 4
<br> 5 7
<br> 10
<br> 0 50 100m
<br> Polohop isný p odklad W MS Katastrální map y © ČUZK 2020
<br> PAMÁTKOVÁ ZÓ NA
<br> ZÁKRES HRANICE DO KATASTRÁLNÍ MAPY
1:2 000
<br> List 2 z 10
Zp racoval Národní p amátkový ústav08.12.2020
<br> KRÁLOVO POLE°
<br> PODROBNÁ MAPA Mapová příloha OOP č.2/2021
<br>
<br> 5/6
<br> 15/1
<br> 563
<br> 18
<br> 574
575
<br> 5/2
<br> 564/3
<br> 5/4
<br> 564/3
<br> 566/1
<br> 129
7/1
<br> 1465/2
<br> 15/1
<br> 3/2
<br> 19/1
<br> 564/1
<br> 1019/191019/20
<br> 204/18
<br> 2
<br> 9
<br> 6
<br> 4
<br> 5 7
<br> 8
<br> 31
<br> 10
<br> 0 50 100m
<br...
zadost_o_vyveseni_OPP_PZ_KrPole_M.pdf
*MKCRX00J0H9R*
<br>
<br> Ministerstvo kultury
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXX,PhD <.>
<br> ředitel odboru památkové péče
<br>
<br>
V Praze dne října 2022
Č.j.: MK 58707/2022 OPP
<br>
<br>
Vážená paní primátorko <,>
<br> v příloze Vám posílám Opatření obecné povahy č.2/2021 o prohlášení památkové zóny Královo
Pole a určení podmínek ochrany <.>
<br> Žádám Vás o vyvěšení tohoto opatření na úřední desce Vašeho úřadu dne 20.10.2022,včetně
mapových příloh,po dobu 15 dnů,v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení <.>
<br> Zároveň Vás tímto žádám o neprodlené zaslání dokladu o dni vyvěšení a sejmutí opatření
z úřední desky zpět Ministerstvu kultury <.>
<br>
Děkuji
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br> Vážená paní
JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
primátorka Statutárního města Brna
Dominikánské náměstí XXX/X
601 67 Brno
<br>
Příloha: Opatření obecné povahy č.2/2021 včetně mapových příloh
<br>
<br>
<br> 2022-10-11T08:52:01+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5723892

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz