« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Mlýnská, Cejl, SEA stanovisko - Návrh změny ÚPmB B1/2020-CM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko_SEA-Brno_B1_2020-CM.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S T A N O V I S K O
<br> k Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/2020-CM,MČ Brno-střed,k.ú <.>
Trnitá,Brněnská třída v úseku mezi ul.Mlýnská a Cejl
<br>
podle § 10g a 10i zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen zákon) vydané Krajským úřadem
Jihomoravského kraje,odborem životního prostředí (dále XXX XXXXXXX úřad) jako věcně a místně
příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm.d) zákona <.>
<br>
<br> I.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Název koncepce: Návrh změny Územního plánu města Brna B1/2020-CM,MČ Brno-střed,k.ú <.>
Trnitá,Brněnská třída v úseku mezi ul.Mlýnská a Cejl
<br> Charakter a rozsah koncepce:
<br> Řešené území o rozloze cca 18,27 ha je vymezeno v městské části Brno-střed,zpola v k.ú.Trnitá (jižní
část) a zpola v k.ú.Zábrdovice (severní část).Řešené území je pomyslně příčně rozděleno viaduktem a
náspem železniční trati č.260 Brno – Letovice – Česká Třebová.Rámcově je ohraničeno na severu ulicí
Cejl,na východě ulicí Špitálka,na jihu ulicí Mlýnská a na západě ulicemi Rumiště a Vlhká <.>
<br> Lokalita změny územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/2020-CM leží v tzv.širším centru města,v těsné
blízkosti historického jádra města – svým severozápadním okrajem navazuje na dnes již zastavěné
koliště.Je součástí souvislého pásu přestavbového/transformačního území,které je v dosavadním
Územním plánu města Brna označeno jako „sektor přednostní urbanizace a restrukturalizace města“ a
povšechně je nazývána Posvitavská (průmyslová) zóna.Změna ÚPmB B1/2020-CM upřesňuje
trajektorii navržené tzv.Brněnské třídy (v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Cejl),která je v Územním plánu
města Brna již definována,zabývá se vyvolanými úpravami okolních ploch,ověřuje potřebu doplnění
veřejné občanské vybavenosti (pro školství) <.>
<br>
<br>
Váš dopis č.j.:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5723891

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz