« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zákres - mapa [0,29 MB]
764/2
<br> 764/ 1
<br> 760/3 1
<br> / ' 760/30
<br>," ii ' :'.:' „||| “ ?ÝFŽŠ „52cm 2':3:_ m 1 ] r
<br> SMS?—VŽ“
<br> 'r' ený protlak ;ácky 1x110-11 :
<br> É EPUBLI LSTVÍ POLIClzlŽ
<br> E
<br> ___a.%
<br> / Ifó
<br> fc: X
<br> 4 A
<br> )lý/VJÚZ
<br> 786
<br> _ /
<br> z /'
<br> Projektované zařízení E.GD NN? Stávající Inženýrské Sitěi
<br> kabelové zemni vedenl sdělovací vedeny
<br> sdělovací vedení kanalizace
<br> VO podzemní V0 nadzemní
<br> Stávající zařízení E.GD NN: kabelové zemní vedení
<br> 1\.) _ nadzemní vedenl uzemnění - betonový Jednoduchý JB konzola rámová střešník
<br> přlpojková skříň SP,ss
<br> * rozpojovací skříň SR elektroměrový ro Iěč RE Demontované zařízení E.GD NN.>< kabelové zemní vedení
<br> rozvaděč NN chránlčka NN - >< nadzemní vedení
<br> + uzemnění betonový Jednoduchý JB
<br> přlpojková skříň SP,SS rozpojovacl skříň SR ZIIZZIIZZZZ ChFáHÍČRHNN © kabelová spojka
<br>.P\_._ <.>
<br> liv Ostatní značky
<br> sllnlce
<br> vjezdy,vstupy výškopis
<br> ploty
<br> opěrné zdi
<br> uzemnění hrany budov
<br> betonový Jednoduchý JB
<br> <.>
<br> kabelová spojka
<br> Stávající zařízení E.GD VN:
<br> M) F
<br> &%
<br> Výměna zařízení E.GD NN: dle 579.odst.(2).písm.s)
<br> - »— nadzemní vedenl
<br> uzemnění úsekový spínač
<br> betonový jednoduchý JB
<br> TS VN venkovní
<br> Stavebního zákona č.183/2006 Sb.v platném znění kabelové zemní vedení NAYY-J 4x24o podpěmy' bod (betonový sloun)
<br> betonový dvojítý DBV přlpojková skříň SP
<br> 890/14 890/14 890/1,-
<br> rozhranl ploch stromy,porost í ; lampa V0 dopravní značka hranice KN stavu budoucí hranice l slučky budoucl čislo KN číslo KN stavu číslo KN stavu - c
Jelmo - pokládka kabelu NN [0,15 MB]
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/16656/2022 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/16656/2022-2 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 18.10.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 14.10.2022 žádost navrhovatele:
<br> SETERM CB a.s <.>,IČO 26031949,Nemanická 2765/16a,České Budějovice 3 <,>
370 10 České Budějovice 10
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích č.j.KRPC.45-513/ČJ-2022-020106 ze dne 7.9.2022 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci,silnici III/10577 v Jelmu,část obce Libníč z důvodu pokládky kabelu NN,Jelmo
– viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: od 24.10.2022 do 15.11.2022
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/20...

Načteno

edesky.cz/d/5722903

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz