« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - Smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2022/VS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2022/VS
iillilliii|iiiliilliiilliilliiiilili||i||iiiillliiiliilliiiiiliilli iTTwrWI
<br> MUTTP0037KTK sata?;rrx;.<.> “-33.9%.:locr-Linn,poú- mit/Men,!mm;
<br> SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> Čl.1 Smluvní strany
<br> Město Třešť
<br> se sídlem: Revoluční 20/1,589 01 Třešť
<br> ICQ: 00286753
<br> DIC: C200286753
<br> zastoupený: Ing.Vladislavem Hynkem,starostou
<br> kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,referent odboru rozvoje a správy majetku města
<br> bankovní spojení: Česká národní banka,Česká Spořitelna,a.s.číslo účtu: 94-181168110710 1466068319/0800
<br> (dále jen “Město") a
<br> Středisko společných činností AV ČR,v.v.i <.>
<br> se sídlem: Národní 1009/3,Praha 1
<br> IČO: 60457856
<br> DIČ: C260457856
<br> zastoupená: lng.Tomášem Wenclem,MBA,ředitelem kontaktní osoba: XXXXX XXXXX
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> číslo účtu: 123-246450247/0100 (dále jen "Příjemce")
<br> Čl.2 Úvodní ustanovení Tato smlouva se uzavírá podle ustanovení 5 85 a násl.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zákona č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 16 odst.1 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů,v souladu se Zásadami Ministerstva kultury České republiky pro užití a lokaci státní finanční podpory vProgramu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a na základě usnesení Zastupitelstva města Třešt' č.7/2022-19/09-Zze dne 19.9.2022 <.>
<br> Čl.3 Předmět a účel smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků zrozpočtu Města a zProgramu regenerace MPR a MP2 2022 Ministerstva kultury ČR (dále jen „dotace") za účelem obnovy kulturní památky - zámek,rejstř.č.ÚSKP 46344f7-5331,ul.Dr.Richtra 234,589 01 Třešť,okres Jihlava,Kraj Vysočina na akci „Restaurování terakotověho erbu pánů Wencelů von Sternabachů" <.>
<br> Čl.4 Dotace 1) Město poskytuje Příjemci dotaci zProgramu regenerace MPR a MP2 2...

Načteno

edesky.cz/d/5721835

Meta

Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz