« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 24/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 24/2022 [0,41 MB]
Ú je zd n í ú ř a d B ř e z i n a
V í t a N e j e d l é h o 6 9 2,6 8 2 0 1 V y š k o v,I D – 7 q 2 b 3 k a
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ
<br> Újezdního úřadu Březina č.24/2022
<br> ze dne 14.října 2022 <,>
<br>
<br> kterým se stanoví dočasná úprava provozu na neveřejné účelové komunikaci
<br> na území vojenského újezdu Březina
<br>
<br> Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst.1 a § 33,odst.1 písm.i)
zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky,ve znění pozdějších předpisů
a místně příslušný podle § 6 odst.2 zákona č.15/2015 Sb <.>,o zrušení vojenského újezdu Brdy <,>
o stanovení hranic vojenských újezdů,o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů),vydává toto nařízení:
<br>
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Toto nařízení stanovuje dočasnou úpravu provozu na neveřejné účelové komunikaci na území
vojenského újezdu Březina a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny osoby pohybující se a
vykonávající činnost na jeho území.Stanovená opatření reflektují potřeby zajištění
bezpečnosti provozu v době výcviku vojsk a hospodářské činnosti v újezdu a zejména
zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku <.>
<br> 2.Všechny osoby pohybující se a vykonávající činnost na území vojenského újezdu Březina <,>
jsou povinny seznámit se před vstupem s aktuálními nařízeními újezdního úřadu a dodržovat
je <.>
<br> 3.Za poučení a bezpečnost cvičících zodpovídá velitel nebo funkcionář,který výcvik nebo
činnost organizuje <.>
<br> 4.Nařízení Újezdního úřadu Březina jsou zveřejňována na úřední desce a webových stránkách
újezdního úřadu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> ČÁST DRUHÁ
<br> Čl.2
<br> Dočasné omezení provozu na neveřejné účelové komunikaci
CE 06-33-19-402
<br> „Páteřní komunikace“
<br>
<br> 1.Z důvodu těžby VLS s.p.je v době od 18.10.2022 do 19.10.2022 omezen provoz na
neveřejné účelové komunikaci,tzv.Páteřní (dále jen ÚK) v úseku od přejezdu u Sv.Anny p...

Načteno

edesky.cz/d/5721463

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz