« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 25/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 25/2022 [0,51 MB]
Ú j e zd n í ú ř a d B ř e z i n a
V í t a N e j e d l é h o 6 9 2,6 8 2 0 1 V y š k o v,I D – 7 q 2 b 3 k a
<br>
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ
<br> Újezdního úřadu Březina č.25/2022
<br> ze dne 17.října 2022 <,>
<br>
<br> kterým se dočasně upravují režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu
Březina
<br> Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst.1 a § 33,odst.1 písm.e)
zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky,ve znění pozdějších předpisů
a místně příslušný podle § 6 odst.2 zákona č.15/2015 Sb <.>,o zrušení vojenského újezdu Brdy <,>
o stanovení hranic vojenských újezdů,o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů),vydává toto nařízení:
<br>
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Toto nařízení upravuje režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Březina
a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny osoby pohybující se a vykonávající činnost na jeho
území.Stanovená opatření reflektují potřeby zabezpečení hospodářské činnosti na PPN R-13 <.>
<br> 2.V souladu s § 38 odst.1 zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České
republiky,ve znění pozdějších předpisů jsou osoby,kterým byl povolen vstup na území
vojenského újezdu Březina,povinny se před vstupem seznámit s aktuálními režimovými
a bezpečnostními opatřeními a dodržovat je <.>
<br> 3.Režimová a bezpečnostní opatření jsou újezdním úřadem vyhlášena formou nařízení,které je
zveřejněno na úřední desce a webových stránkách újezdního úřadu <.>
<br> ČÁST DRUHÁ
<br> Čl.2
<br> Vymezení dočasné úpravy režimových a bezpečnostních opatření
<br> 1.Dne 21.října 2022 v době od 07:00 h do 19:00 h se ve vojenském újezdu Březina dočasně
zpřístupňuje neveřejná účelová komunikace v k.ú.Pulkava,p.č.98/1 a to v úseku od hranic
vojenského újezdu u obce Myslejovice,podél PPN R-13 až po křižovatku pod hrází <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2.Dne 21.října 2022 v době od 07:00 h do 19:00 h se ve vojenském újezdu ...

Načteno

edesky.cz/d/5721462

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz