« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Schválený závěrečný účet obce Dobšín za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_zu_2021.pdf
Licence: DH3O XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
1. Oceňování a vykazování  
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;    
Majetek v pořizovací ceně od 1000 do 2999 Kč účet 902 nebo životnost delší než 1 rok <.>
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný v pořizovací ceně od 1000 do 6999 Kč na účet 901 
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 
Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek <.>
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly v účetním roce realizovány v cizí měně <.>
Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů – u nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem
(rozhodující položky):
Vymezení majetku          Doba odepisování
Budovy                      80 let
Komunikace, kanalizace50 let
Veřejné osvětlení       40 let
V případě pořízení staršího majetku je nastavová...
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Dobsin_za_rok_2021.pdf
Krajský úřad Středočeského kmie
<br> |.iilííi ;.<.>.; Hill WikHz- =.<.> -i M- =*: !.:
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 003728/2022/KUSK SpZn: SZm057834/2021/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOBŠÍN IČ: 00509299 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 02.11.2021 ' 02.06.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontrolor:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Dobšín Dobšín 51 294 04 Dolní Bousov
<br> XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle & 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územní...
vykaz_zisku_a_ztraty_zu_2021.pdf
Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 5 566 461,66    3 459 676,24   
<br> I.Náklady z činnosti 5 436 832,66    3 003 959,18   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 234 805,87    260 975,43   
<br> 2.Spotřeba energie 502 181 776,01    195 099,24   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 795 943,54    264 957,54   
<br> 9.Cestovné 512 3 563,00    2 937,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 60 333,46       
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 502 630,80    1 174 855,48   
<br> 13.Mzdové náklady 521 612 154,00    539 607,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 29 760,00    30 966,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 2 000,00       
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542     3 000,00   
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 47 614,00    48 130,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 22.02.2022 15h42m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Náze...
rozvaha_zu_2021.pdf
Licence: DH3O XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00509299
Název: Obec Dobsin 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 25 055 653,75  9 843 998,54  15 211 655,21  15 630 423,91 
<br> A.Stálá aktiva 22 362 112,80  9 843 998,54  12 518 114,26  11 687 334,91 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 412 324,00  192 616,00  219 708,00  232 204,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 71 632,00  71 632,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 340 692,00  120 984,00  219 708,00  232 204,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 21 269 788,80  9 651 382,54  11 618 406,26  10 775 130,91 
<br> 1.Pozemky 031 1 042 698,02    1 042 698,02  1 044 126,02 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 15 530 628,94  7 390 821,00  8 139 807,94  8 392 822,94 
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 1 152 395,30  479 906,00  672 489,30  330 068,30 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 780 655,54  1 780 655,54     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 572 411,00    1 572 411,00  971 313,65 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 191 000,00    191 000,00   
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036       36 800,00 
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 680 000,00    680 000,00  680 00...
vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_zu_2021.pdf
Licence: DH3O XCRGBA1A / B1A  (10012020 / 01012020)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dobsin 
čp. 51
<br> 29404  Dobšín
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700 000,00  700 000,00  616 360,37  88,05  88,05 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00  28 403,45  40 875,15  408,75  143,91 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 76 000,00  97 107,19  105 996,86  139,47  109,15 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00  741 122,89  894 355,09  149,06  120,68 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce   54 720,00  54 720,00  ******  100,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00  1 799 315,70  1 999 905,15  142,85  111,15 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 500,00  500,00       
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa   2 686,40  2 686,40  ******  100,00 
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom. odpadu 170 000,00  170 500,00  170 950,00  100,56  100,26 
0000 1341 Poplatek ze psů 3 500,00  4 250,00  3 750,00  107,14  88,24 
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00  3 000,00  5 282,00  176,07  176,07 
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00  1 100,00  1 150,00  115,00  104,55 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 10 000,00  30 223,21  30 058,20  300,58  99,45 
0000 1511 Daň z nemovitostí 167 000,00  196 885,32  213 282,28  127,71  108,33 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   81 847,29  78 938,08  ******  96,45 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 48...
schvaleny_zaverecny_ucet_2021.pdf
Závěrečný účet obce za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> Obec Dobšín
<br> IČ: 00509299
<br>
<br> Dne 04.12.2020 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet na rok 2021.Rozpočet obce na rok 2021
<br> byl schválen jako vyrovnaný v paragrafovém znění <.>
<br> Příjmy dle schváleného rozpočtu na rok 2021 činí 3 300 000,00 Kč,výdaje 3 300 000,00 Kč.Během roku
<br> byl rozpočet upravován celkem 10 rozpočtovými opatřeními.Rozpočtová opatření č.1,2,3,6,8 byla
<br> schválena starostou v rámci jeho kompetence.Všechny ostatní rozpočtové změny byly projednány
<br> zastupitelstvem obce.Všechny změny rozpočtu jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a
<br> výdajů roku 2021 <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje v Kč)
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění k 31.12.2021
<br> Tř.1 Daňové příjmy 3 141 000,00 3 829 814,16 4 139 371,5
<br> Tř.2 Nedaň.příjmy 111 000,00 144 630,50 136 494,00
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy 0,00 213 600,00 213 600,00
<br> Tř.4 Přijaté dotace 48 000,00 138 347,29 135 538,08
<br> Příjmy po konsolidaci 3 300 000,00 4 326 391,95 4 625 003,58
<br> Tř.5 Běžné výdaje 3 077 000,00 5 149 168,88 5 008 429,29
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 223 000,- 1 242 545,71 1 182 097,35
<br> Výdaje po konsolidaci 3 300 000,- 6 391 714,59 6 190 526,64
<br> Tř.8 Financování 2 065 322,64 1 565 523,06
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 <.>
<br> Rok 2021 byl poznamenán pandemií Covid-19,kdy nebylo možné využít potenciál nebytových prostor
<br> – hospody,která byla velkou část roku zavřená,a proto ZO prominulo část nájemného <.>
<br> Obec provedla rozsáhlou opravu vodovodního řadu a to jak v části obce Kamenice,tak v části obce
<br> Dobšín,u budovy obecního úřadu.Celkem byla realizována rekonstrukce vodovodu ve výši necelých
<br> 1 2...

Načteno

edesky.cz/d/5717814

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz