« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [0,19 MB]
eg-d
<br> Oznémeni 0 pf‘eruéeni dodévky elektrické energie
<br> Z dfivodu plénovanych praci na zaiizeni distfibuéni soustavy - rckonstrukci,oprav <,>
fidribovych a reviznich praci - buds pfcru§ena dodévka elektrické energic:
<br> Due
<br> 31.10.2022 mi 09:00 do 31.10.202211z00
<br> Obec éést obce
Pustiméi" Pustiméi"
<br> Vypnutfi oblast:
Odbératelskzi trafostanice 16 cs SHELL (E.310388) — VYPNUTi SE NETYKA DOMACNOSTi
<br> Spoleénost EG.D,a.s.jako provozovatcl distribuéni soustavy je k provedeni tohoto
nezbytného kroku opréwnéna na Zékladé ustanovem' § 25 odst.(3) pismeno c) bod 5 Zékona é <.>
458/2000 Sb.ve znéni pozdéj§ich pfcdpisfi (energeticky Zékon).Zédéme odbératele el.cnergie
o pochopeni pro toto nezbytné omezeni <.>
<br> Upozorném':
V dobé pferuécni dodévky clektfiny je nutné Z dfivodu bczpeénosti povaiovat energetické
zaiizeni za zafi'zcm' pod napétim <.>
<br> Pfipadné pouiiti Vlastniho néhradniho Zdrojc V dobé pferuécm' dodévky elckfi‘iny je nutné
piedem Vidy projednat se spoleénosti EG.D,a.s <.>
<br> Pro pfipadné daléi informace volcjte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navétivte
www.cgd.cz,kde najdete daléi informace o pieruéeni dodévek elektfiny <.>
<br> Dékujeme Vém za pochopeni <.>
<br> EG.D,a.s <.>

Načteno

edesky.cz/d/5717527

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz