« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - SO 401 a SO 402, Kukly II - parkoviště Renčova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - SO 401 a SO 402, Kukly II - parkoviště Renčova
‚
351121
<br> Uřad městské části města Brna,Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
Stavební úřad y I D
<br> Palackého nám.11,621 00 Brno
<br> Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: V Brně dne: 14.10.2022
MCBRMH/006455/22/2100/KUIV XXXXX XXXXXXXX Počet stran: XX
K podání tel.: XXXXXXXXX Vaše číslo jednací:
<br> fax: 541226124
Spisová značka e-mail: kucerovareckovice.brno.cz
S MCBRMH!009899/2 1/21 00!KUIV
<br> KUKLY II.s.r.o <.>,IČO 06260888,Rybářská č.p.100615a,603 00 Brno
<br> Vyvěšeno dne: lii Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 14 -10- 2O2
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,jako stavební úřad příslušný podle 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“),a obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č.20/200 1,kterou se vydává Statut města Brna,(dále jen “stavební úřad“),přezkoumal podle 129
odst.2 a 3 a 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 22.12.202 1
podala
<br> KUKLY II.s.r.o <.>,IČO 06260888,Rybářská č.p.1006/5a,603 00 Brno
<br> (dále XXX XXXX „stavebník“)
<br> a na základě tohoto přezkoumání podle XXX odst.2 a 3 a 115 stavebního zákona a 1 8c vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> dodatečně povoluje
<br> stavební objekty SO 401 přípojka NN a SO 402 osvětlení parkoviště
<br> jako součást projektu s názvem
<br> „Kukly II — Parkoviště Renčova II — I.etapa“
<br> (dále jen “stavba“) při ulici Renčova,na pozemku parc.č.225/59,225/65,225/166,3945/1,3 953/1 <,>
3953/233,3953/317,3953/607,3953/614,3953/616,3953/713,3953/714 v katastrálním území
Rečkovice <.>
<br>
<br> Čj.MCBRMI-I/006455/22/2100/KUIV str.2
<br> Stavba obsahuje:
<br> Obje...

Načteno

edesky.cz/d/5717467

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz