« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Závěrečný účet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce - podepsaná (3.59 MB)
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 003828/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: sz_055137/2021/KU5K
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SOJOVIC E 1Č: 70565295 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Sojovice za rok 2021 bylo zahájeno dne 02.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.05.2022
<br> ' 19.11.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo V sídle obce: Sojovice Sojovice 166 294 75 Sojovice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX - kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX (XX.XX.XXXX) Zástupci obce: Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle XX X odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> 5 4 a 55 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX 'l'ýcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.55 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> — tinanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (481.42 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 003828/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_055137/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SOJOVICE
IČ: 70565295
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Sojovice za rok 2021 bylo zahájeno dne 02.08.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  27.05.2022
 19.11.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Sojovice
<br> Sojovice 166
<br> 294 75 Sojovice
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
- kontrolor: XXXXXXX XXXXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaný...
Přloha (85.35 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Sojovice; IČO 70565295; Sojovice 166,Sojovice,294 75
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka zahájila ke dni 1.1.2010 účtování ve vedlejší hospodářské činnosti z důvodu zahájení podnikatelské činnosti.Jedná se o tyto činnosti "Provozování vodovodů a
kanalizací a úprava a rozvod vody <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> U výkazu Rozvaha je případný rodíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný
- v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
2.Změny způsobu oceňování : Nenastaly <.>
3.Přepočet údajů v cicích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby nebyly realiz
ovány v cizí měně <.>
4.Odpisový plán : Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjimkami konkrétních majetkový položek <.>
5.Věcné břemeno - Smlouva o zřízení služebnosti neomezeného užívání v plném rozsahu - Ing.XXXXXX XXXX a Ing.XXXXXX XXXXXX ( povinní) na pozemku p.č.XXX/XX o výměře
3860 m2 orná půda
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 7 421 591,40 7 421 591,40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90...
Výkaz zisků a ztrát (69.83 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Sojovice; IČO 70565295; Sojovice 166,Sojovice,294 75
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2022
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 12 514 947,80 5 214,79 14 543 042,61 2 847,65
I.Náklady z činnosti 10 558 760,81 3 884,79 12 888 437,37 1 707,65
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 348 105,31 1 163,40 543 999,90 397,88
<br> 2.Spotřeba energie 502 657 532,38 0,00 555 867,60 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 2 533,00 0,00 2 225,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 2 318,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 093 875,46 1 248,52 4 936 091,06 0,00
<br> 9.Cestovné 512 13 329,00 0,00 11 586,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 50 169,90 0,00 26 775,77 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 2 415 279,29 1 472,87 1 741 986,48 1 309,77
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 741 905,00 0,00 1 701 008,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 273 401,00 0,00 305 376,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 777,00 0,00 2 212,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 3 189,00 0,00 3 189,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 480,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23...
Rozvaha k 31.12.2021 (88.53 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Sojovice; IČO 70565295; Sojovice 166,Sojovice,294 75
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 86 414 610,83 33 306 783,25 53 107 827,58 53 025 345,84
A.Stálá aktiva 81 894 729,98 33 301 274,75 48 593 455,23 46 926 917,09
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 921 203,50 580 346,00 340 857,50 374 373,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 616 012,50 399 008,00 217 004,50 236 504,50012
<br> 2.Software 70 059,00 49 056,00 21 003,00 35 019,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 132 282,00 132 282,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 102 850,00 0,00 102 850,00 102 850,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 80 813 526,48 32 720 928,75 48 092 597,73 46 552 543,59
<br> 1.Pozemky 4 022 198,57 0,00 4 022 198,57 3 846 672,57031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 58 809 935,38 26 775 934,80 32 034 000,58 31 607 972,32021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 12 473 779,08 3 056 545,86 9 417 233,22 10 301 018,70022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 888 448,09 2 888 448,09 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmot...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2021 (241.7 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Sojovice; IČO 70565295; Sojovice 166,Sojovice,294 75
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 2 225 000,00 2 225 000,00 1 473 558,46Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 66,23
<br> 1112 17 000,00 97 000,00 96 875,29Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 99,87
<br> 1113 208 000,00 253 000,00 251 236,65Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,30
<br> 1121 1 348 000,00 2 120 000,00 2 119 717,75Daň z příjmů právnických osob 99,99
<br> 1122 0,00 172 710,00 172 710,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 4 301 000,00 4 741 000,00 4 740 933,30Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 20 000,00 20 000,00 15 043,20Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 75,22
<br> 1335 40 000,00 47 000,00 46 883,60Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 99,75
<br> 1340 565 000,00 735 000,00 708 625,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 96,41
<br> 1341 15 000,00 16 000,00 15 600,00Poplatek ze psů 97,50
<br> 1356 120 000,00 160 910,00 159 562,00Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 99,16
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 850,00Správní poplatky 42,50
<br> 1381 49 000,00 74 000,00 69 940,76Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 94,51
<br> 1382 0,00 3,56 3,56Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00
<br> 1511 504 000,00 594 000,00 515 728,16Daň z nemovitých věcí 86,82
<br> 4111 0,00 153 503,94 144 629,30Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 94,22
<br...
Závěrečný účet 2021 (464.04 kB)
31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2021
Obec Sojovice
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Sojovice
166
294 75 Sojovice
<br> 70565295
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 737802401
E-mail jana.trunecka@seznam.cz
<br> Přílohy k návrhu závěrečnému účtu:
<br> FIN 2-12 k 31.12.2021
<br> Rozvaha k 31.12.2021
<br> Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021
<br> Příloha k 31.12.2021
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sojovice za rok 2021
<br> Doplňující údaje
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 1
<br> Měsíční stav finančních prostředků 4
<br> Bilance dotací 5
<br> Majetek 6
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 7
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 8
<br> Strana
<br>
<br> Obec Sojovice,IČO 70565295 KEO4 1.10.4 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021
test
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> XXXX XXXXXX Bez paragrafu 11 714 927,03 9 844 000,00 12 606 657,50119,01 92,93XXXXXXXXXX 891 730,47XXX X XXXXX
<br> 1032 XXXX XXXXXX Podpora ostatních produkčních činností 0,00 20 000,00 20 000,000,00 0,00XXXXXXXXXX 20 000,00XXX X XXXXX
<br> 2321 XXXX XXXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly
<br> 217 108,35 30 000,00 247 109,00723,69 87,86XXXXXXXXXX 30 000,65XXX X XXXXX
<br> 3117 XXXX XXXXXX První stupeň základních škol 70 131,60 0,00 70 131,600,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00XXX X XXXXX
<br> 3314 XXXX XXXXXX Činnosti knihovnické 250,00 500,00 500,0050,00 50,00XXXXXXXXXX 250,00XXX X XXXXX
<br> 3392 XXXX XXXXXX Zájmová činnost v kultuře 7 465,00 20 000,00 20 000,0037,33 37,33XXXXXXXXXX 12 535,00XXX X XXXXX
<br> 3399 XXXX XXXXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl <.>
prostředků
<br> 48 439,00 40 000,00 82 00...

Načteno

edesky.cz/d/5716424

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz