« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí02_rozhodnutí kácení dřevin_Metánov_PSvoboda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [113 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Pavel vSvoboda,vRodvínov 105,377 01 Obec Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 2ZP/2017 lng.Novotný 7.6.2017
<br> Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby
<br> Obecní úřad Častrov jako příslušný orgán správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení rozhodla takto:
<br> A.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona ČNR č.11411992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny n e.p o v o l uj e
<br> Panu Pavlu Svobodovi pokácení 1 ks jilmu horského na p.č.54/1 v obci Častrov a katastrálním území Metánov
<br> Odůvodnění:
<br> Jedná se o vzrostlý,velmi pěkný exemplář jilmu horského s rovným kmenem bez zjevných vad.Strom roste blízko budovy,nicméně budova není kořeny stromu nijak viditelně poškozena,nejsou patrné praskliny zdiva ani základů ani jiné škody na budově.Svah (mez) na kterém strom roste je stabilní,obnažený povrch kořenů není viditelně zasažený hnilobou a proto toto částečné obnažení nemá vliv na ukotvení stromu a jeho stabilitu <.>
<br> Koruna stromu je vzpřímené,nerozkládá se příliš do šířky.Část koruny je nad střechou budovy,zbylé části koruny jsou nad pozemkem vedle budovy a nad místní komunikací.V koruně je vidět několik suchých větví různé tloušťky.Může se jednat o postupné usychání,ale pravděpodobně se zde jedná o následek suchých a teplých let 2015 a 2016 <.>
<br> Jako další postup navrhuje komise odstranění suchých větví,které by při odlomení a pádu mohly poškodit střechu,případně jiný majetek nebo osoby.A dále odstranění větví,které jsou nejníže nad střechou objektu,aby nedocházelo k jejímu poškození buď přímo mechanicky při pohybu větví ve větru nebo porůstáním mechem pod spodními větvemi.Pokud by při práci v koruně byla zjištěna nějaká další vada (především v primárním větvení),pak je možné provést v koruně va...

Načteno

edesky.cz/d/5715050

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz