« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - Opatření obecné povahy č. 2/2021 o prohlášení památkové zóny Královo Pole a určení podmínek ochrany - OOP PZ Královo Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 2/2021 o prohlášení památkové zóny Královo Pole a určení podmínek ochrany - OOP PZ Královo Pole
1
<br>
*MKCRX00J0E36*
Ministerstvo kultury
<br>
<br> Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111
118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155
E-mail: epodatelna@mkcr.cz
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Č.j.: MK 58571/2022 OPP
<br>
<br>
Opatření obecné povahy č.2/2021
<br> o prohlášení památkové zóny Královo Pole
a určení podmínek ochrany
<br>
Ministerstvo kultury,jako příslušný správní orgán,podle § 6 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní
památkové péči,ve znění zákona č.132/2000 Sb.a zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 171 a násl <.>
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy <,>
kterým
<br>
prohlašuje
<br>
část území s historickým prostředím Statutárního města Brna <,>
Královo Pole (k.ú.611484) <,>
<br> okres Brno-město,kraj Jihomoravský <,>
<br>
za památkovou zónu
<br>
<br> Článek 1
Předmět ochrany
<br>
Předmětem ochrany v památkové zóně Královo Pole jsou urbanistické,architektonické <,>
výtvarné a kulturněhistorické hodnoty této části území města Brna,které dokládají zejména
urbanistický,stavebně historický,umělecký a kulturní vývoj Králova Pole a vytvářejí jeho
charakteristické urbánní prostředí.Předmětem ochrany jsou památkově hodnotné prvky
stávající urbánní struktury,charakter zástavby,hmotové a výškové uspořádání objektů
s charakteristickými pohledovými vazbami,charakteristickým architektonickým tvaroslovím
<br>
<br>
2
<br>
a siluetou,veřejná prostranství a volné plochy zeleně s charakteristickými prvky městského
interiéru a uličního parteru,historická zeleň <.>
<br>
<br> Článek 2
Podmínky ochrany
<br>
Zajištění ochrany památkové zóny,jejich kulturních hodnot a prostředí tvořeného lokálně
specifickou urbanistickou strukturou,zástavbou a přírodními prvky,musí probíhat tak <,>
aby byly rozvíjeny a posilovány základní životní funkce města,jeho životní prostředí a jeho
kulturní hodnoty,a to v závislosti na památkovém významu příslušné části za těchto
podmínek:
<br>
1.Část A památkové zóny (území určující charakter památ...

Načteno

edesky.cz/d/5707213

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz