« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř.vyhl. - OOP - Jundrovská - sjezd - úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Jundrovska_sjezd_uprava_provozu_situace.pdf (PDF 1.54 MB)
1628
<br> 40
36
<br> Jundrovská
<br> Po
dv
<br> es
ká
<br> NOVOSTAVBA
<br> 1628
<br> NOVOSTAVBA
<br> B30
<br> Z2 IS11b
(sym
<br> bol pěší) B3
0
<br> Z2IS
11
<br> b
(s
<br> ym
bo
<br> l p
ěš
<br> í)
<br> 12,5/2,1
<br> 3,0/1,3
<br> Z2
<br> Z2
<br> S7C4b
Z4d
<br> 1,5
1,8
<br> P5
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Jundrovská p.č.1628
Realizace sjezdu
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.220514
6.9.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> č.j.: MMB /2022 -
<br> B28 osadit 7 dní předem
<br> Stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š.min.1,5m v pěších koridorech <,>
osazení přemostění v š.min.1,2m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> pěší trasa :
<br> Legenda zařízení stavby,obj.trasy,výkopy :
<br> B28
E13/Term
<br> ín/
E13/M
<br> IM
O
<br> VOZIDLA
STAVBY/
E8c
<br> B28
E13/Term
<br> ín/
E13/M
<br> IM
O
<br> VOZIDLA
STAVBY/
E8a
<br> A
6b
<br> A
15
<br>
Stránka 1
<br> 2022-10-07T08:03:06+0200
Ing.XXX XXXXXX XdXebdXfdXXeXXXXXXXXdfcXcXceXdXXXXXbXfXX
VV_OOP_Jundrovska_sjezd_uprava_rovozu.pdf (PDF 225.97 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0497447/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno X.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/482770/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-192797-5/ČJ-2022-0602DI,ze dne 26.9.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Jundrovská ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro vybudování nového sjezdu ul.Jundrovská p.č.1628 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 14.10.2022 – 31.10.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasný...

Načteno

edesky.cz/d/5698612

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz