« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Přechodná úprava provozu na silnici v úseku od křižovatky silnice I/16 a III/2861

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-pup-na-sil.-i-16-radim-drevenice-obj.-trasa-prodlouzeni.pdf
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 31.08.2022    
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-32343/DS/2022-3 (VA)    
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství    
MOBIL: 602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 19.09.2022
<br> Počet listů:  5 
Počet příloh:  1  / listů:    
Počet svazků:  0 
Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně
a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění
(dále jen zákona),na základě ust.§ 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu
společnosti EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Čechy střed,závod Liberec,IČO
45274924,Londýnská 564,460 01 Liberec,kterou zastupuje společnost SAVOZ s.r.o <.>,IČO
25959212,U Kamene 1266,506 01 Jičín,o z n a m u j e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje,územním odborem Jičín,dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3
a 5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH-
49240-2/ČJ-2022-050406 ze dne 13.května 2022,dále souhlas se změnou termínu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/16 v úseku od křižovatky silnice I/16 a III/2861 směr na obec Dřevěnice po
okružní křižovatku silnice I/16 a II/286 v ...

Načteno

edesky.cz/d/5697804

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz