« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Smlouva o poskytnutí dotace - Fond VYSOČINY "OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace - Fond VYSOČINY "OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022"
KralVysoczna &on tCtt/52,565 0l Jlhloe 1,<,> I Kraj Vysodina se sidlem.reo: zastoupenf: k podpisu smlouvy pov€iena: Mgr.Hana Hajnov6,n6m6stkyn6 hejtmana (d6le jen "Kraj") bankovni spojeni: eeskoslovensk6 obchodnI banka,a.s.6[slo 06tu: 21 7808983/0300 variabilni symbol 4222 a Obec Hodi5kov se sfdlem: HodiSkov 52,591 01 Zd'er nad S6zavou teo: 00560031 zastoupen6: MiluSi Samlovou,starostkou (d5le jen "Piijemce") bankovni spojeni: eesk6 n6rodni banka,6islo 06tu 94-551675110710 t el.z t' Udelsmlouvy U6elem t6to smlouvy je poskytnuti ucelov6 veiejn6 financni podpory z Fondu Vysodiny (d5le jen,<,> dotace") na realizaci projektu,<,> Vybudovini parkovi5t6 u kulturniho domu,vfm6na dlaZby v autobusov6 dek6rn6",blii:e specifikovan6ho v 26dosti o poskytnutl dotace,kter5 tvoii nedilnou souc6st t6to smlouvy jako Piiloha c.1 (d6le jen,<,> projekt").cl.g Z6vaznost n6vrhu 1) Doba platnosti tohoto n6vrhu smlouvy je omezena na 30 kalend5inich dn0 od prokazateln6ho dorudeni n6vrhu t6to smlouvy Pi'rjemci.FOND VYSOCINY PROGRAM,<,> OBNOVA VENKOVA VYSOCINY 2022" FVo2825.0587 cl.t Smluvni strany Zizkova 1 8821 57,586 01 Jihlava 70890749 Mgr.Vit6zslavem Schrekem,MBA,hejtmanem kraje SMLOUVA O POSKYTNUT1 DOTACE uzavien1 na z6klad€ dohody smluvnich stran nikoliv na 0kor ochrany kter6koliv ze smluvnich stran ve smyslu S 1746 odst.2 zflkona e.8912012 Sb <.>,obdanski z5konik,ve zn6nI pozd6j5fch piedpis0 (d6le jen,<,> obdanskf z6kon[k") 2) Pokud tento n5vrh smlouvy nebude Piijemcem akceptov6n a podepsanf opr6vn6nou osobou doruEen Kraji na adresu uvedenou v z1hlavi t6to smlouvy v terminu podle e l.3 odst.1) teto smlouvy nebo v tomto terminu Piijemce nepo26d1 Kraj o prodlouZenfterminu,n6vrh smlouvy zanikA a n6rok na dotaci nevnikne.ct.+ ZAvazek Piijemce Piijemce dotaci za podmfnek stanovenlch v t6to smlouv6 piijima a zavazuje se,Ze bude projekt realizovat svfm jm6nem,na svou vlastnf odpov6dnost,v souladu s pr6vnimi piedpisy a podminkami t6to smlouvy.Piijemce se zavazuje vrStit dotaci do 15 kalend6i...

Načteno

edesky.cz/d/5697388

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz