« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veřejná vyhláška OOP - Hrázní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-priloha_Hrazni.pdf (PDF 518.01 kB)
POLICIE E SKÉ REPUBLIKY
<br> E! :“ 1:- |::-
<br> ř=£F1PE:-1'37.3?B-1 ' ".<.> -.UE.U2[;|[ I'ÍRPE-145 "El-Ú" EDI
<br>.EDÚÍ'I
<br> i'lfr'řrurřhr
<br> “19,3“
<br> Hráz MUD/5,5
<br> Vozidlo stavby s rukou © ©.<.>
<br> TERMÍN: 2DNY
<br> %
<br> KnNTRULUVAL :lng.KunčelíkJiří _ _lnázev : Úplná uzavírka SIGNEX 5an s r.n„ Hall!!!/3.135,627 UD Brnu
<br> BRN 0.LI [.Prlstavnl Tel.51.5 m uu-l <.>,misu mm 55 23 25 Služba mimupracnvnídnhmlei.:“12571 312
<br> Parkoviště záhur vuzuvky :
<br> [VVPMCUVAL :|ng.DvnřákMarek _
<br> Výměna technologie zastřešení „mi.„igmaiwm _natu : _ávky/ datum : v : : v,č.o.220519
<br> PRECHUDNE DUPRAVNI ZNACENI 153_2022
<br> přenosné DZ stáv cí zakrýt/zrn _ přenosné DZ stávajícíiiž zakryto: "mmm" “A ><
<br> objízdná trasa : —>
<br> přennsné IJZ stávající: A
OOP-SIGNEX_Hrazni.pdf (PDF 248.64 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0482766/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno X.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0482766/2022/2
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním
<br> provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České
<br> republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního
<br> inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-
<br> 197378-1/ČJ-2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 26.9.2022,na základě
<br> ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Hrázní,Přístavní,Rekreační,silnicích II/384 ul <.>
<br> Kníničská,Obvodová,silnicích III/3846 ul.U Zoologické Zahrady,Ondrova,Brno,podle výkresové
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu výměny technologie zastřešení – stání vozidla stavby s rukou na ul.Hrázní <.>
<br> Předpokládaný termín realizace jsou 2 dny v období ...

Načteno

edesky.cz/d/5696690

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz