« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 34120/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 169052/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 05.10.2022
<br>
<br>
V Ý Z V A
<br> K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je
příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních
komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu
Znojmo,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu města Znojma,zastoupeného Městským úřadem Znojmo,odborem
investic a technických služeb,Obroková 1/12,669 02 Znojmo (dále jen „navrhovatel“),podaného dne
03.10.2022,ve věci stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci
u bytového domu na ul.Loucká 38-42 ve Znojmě,na pozemku p.č.48/5 v k.ú.Znojmo-Louka,podle ust <.>
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o pozemních komunikacích <,>
<br>
v y z ý v á
<br>
podle ust.§ 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),dotčené osoby,jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření obecné
povahy (dále jen „OOP“) dotýká,aby k návrhu OOP – stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené
veřejně přístupné účelové komunikaci ve Znojmě,podávaly písemné připomínky nebo písemné
odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Znojmo,odboru dopravy,ve lhůtě do 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění.Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu
s ust.§ 174 odst.1 správního řádu za podmínek definovaných v ust.§ 39 správního řádu a lhůta k podání
písemných odůvodněných námitek...
situace_DZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Znojmo,Loucká – TDZ
<br>
 DZ č.P4,B1,IP10a,E5 a E13
<br> SOUHLASÍME dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> č.j.: KRPB-109814/ČJ-2022-061306
<br> Znojmo dne 18.května 2022
<br> za DI ZN por.Mgr.XXXXXXXX XXXX
2022-34120
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 34120/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 169105/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 05.10.2022
<br>
<br>
NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je
příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu
Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě podnětu města Znojma,zastoupeného Městským úřadem Znojmo <,>
odborem investic a technických služeb,Obroková 1/12,669 02 Znojmo (dále jen „žadatel“) podaného
dne 03.10.2022,z v e ř e j ň u j e návrh opatření obecné povahy podle ust.§ 172 odst.1 části šesté
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve věci
stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci u bytového domu na ul <.>
Loucká 38-42 ve Znojmě,na pozemku p.č.48/5 v k.ú.Znojmo-Louka,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c)
zákona o provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Znění návrhu opatření obecné povahy:
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a
veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pro...

Načteno

edesky.cz/d/5693899

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz