« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právního zastupování a rozkladové komise v odboru právním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 407 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 407 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo vrchního ministerského rady
<br> v oddělení právního zastupování a rozkladové komise
<br> v odboru právním v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: MZE-58093/2022-11131
<br> V Praze dne 5.10.2022
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oborech služby 22 <.>
<br> Legislativa a právní činnost a 42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.11.2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • Zastupování Ministerstva zemědělství v řízení před správními soudy zejména při obhajobě
<br> zákonnosti správních rozhodnutí vydaných v oblasti resortních předpisů <.>
<br> • Posuzování nároků na náhradu škody a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu,kterou
<br> způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
<br> úředním postupem při výkonu veřejné moci podle zákona č.82/1998 Sb.a jednání
<br> jménem státu v těchto věcech
<br> • Zajišťování činnosti rozkladové komise jako poradního orgánu ministra zemědělství při
<br> přípravě podkladů pro její jednání
<br> • Poskytování právní podpory odborným útvarům při vydávání správních rozhodnutí a
<br> právních stanovisek k výkladu resortních předpisů
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
<br> žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20.10.2022,tj <.>
<br> v této lhůtě
<br> • zaslané služeb...

Načteno

edesky.cz/d/5693051

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz