« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

33907-DZ- Konice
Konice - částečná uzavírka sil.1II/41319
<br> Termín: 17.10.- 16.12.2022
|: =
<br>
<br>
<br>
<br> E
<br>
e
s
<br>
<br>
<br>
<br>
24 BABSLO Čj
bor investic
<br> a Motmických služeb
n í m
<br> e
e
<br>
P
O
E
<br>
O
S
S
"
<br> M
O
S
S
<br>
<br> PE z
<br> SOUHLASIME dle ustanovení $ 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,„m
© provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> výstavba opěrné zdi čj.: KRPB-204674/ČJ-2022-061306
Znojmo dne 27.9.2022 SK 1pč
za DI ZN por.Mgr.XXXXXXXX XXXX DOPRAVNÍ NSPEKTOT T
<br> XXX XX Znejmo X
2022-33907
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 33907/2022 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 168029/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 04.10.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Prostějovičky X,XXX XX Plumlov (dále jen „žadatel“),podaného
<br> dne 27.09.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy
<br> ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním
<br> provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie
<br> (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/41319
<br> v k.ú.Konice u Znojma
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je částečná uzavírka silnice III/41319 v km
1,566 – 1,645 vpravo ve směru staničení silnice (...

Načteno

edesky.cz/d/5690556

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
03. 12. 2022
02. 12. 2022
02. 12. 2022
30. 11. 2022
29. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz