« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - Rekonstrukce propustku II/140 Pivkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Povolení uzavírky provozu (VV) - Rekonstrukce propustku II_140 Pivkovice.pdf
Identifikátor DS: fb9bfyg tel: 383 379 111 IČ: 00251984
e-podatelna: eposta@muvodnany.cz web: www.vodnany.eu DIČ: CZ00251984
<br>
<br>
Městský úřad Vodňany *MUVOX00BUJW0*
Odbor dopravy a silničního hospodářství
nám.Svobody 18
389 01 Vodňany
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 18.09.2022
<br> Naše č.j.: MUVO 9687/2022
<br> Sp.zn.: DOPSIL 280/2022
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: blahout@muvodnany.cz
<br>
Datum: 27.09.2022
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Rozhodnutí
Výroková část:
<br> Městský úřad Vodňany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný orgán státní
správy ve věcech pozemních komunikací,dle ustanovení § 11 odst.1,písm.b) zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),jako příslušný silniční správní
úřad,dle ustanovení § 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),v přenesené působnosti ve
smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích,na základě § 24 zákona o pozemních
komunikacích,v návaznosti na § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a po stanovisku Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,IČ: 75151511,se sídlem Lannova tř <.>
193/26,370 01 České Budějovice,Územní odbor Strakonice - Dopravní inspektorát Strakonice,Na
Ohradě 1067,386 01 Strakonice,č.j.: KRPC-112636-2/ČJ-2022-020706,JID: PCR02ETRpo90935420
ze dne 9.9.2022,dle § 67 správního řádu <,>
<br> na žádost podanou dne 18.9.2022 společností VYZNAČ,s.r.o <.>,IČ: 01916297,se sídlem Srázná
5113/1,586 01 Jihlava,která na základě plné moci jedná za společnost MS STAVAMONT s.r.o.<,>
<br> IČ: 28106240,se sídlem Senotín 34,378 33 Nová Bystřice <,>
<br> I.POVOLUJE ÚPLNOU UZAVÍRKU PROVOZU na silnici II/140 v obci Pivkovice <,>
<br> II.NAŘIZUJE OBJÍŽĎKU po silnicích II/141,III/14118 a ...
DIO - Rekonstrukce propustku II_140 Pivkovice(2).pdf
B13 7,5t E13 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY B13 7,5t E13MIMO DOPR AVNÍ OBS LUH Y B1 E3a 3km B1 E3a 1,5km B1 E3a 2,5km B1 E3a6km B1 E3 a 4k m P O ZO R IP22 IS11b B A V O R O V SILNICE II/140 SMĚR BAVOROV ZA OBCÍ PIVKO VICE UZAVŘENA IS3c 1 D R A H O N IC E IS3c 8 B A V O R O V IS11b BAVOROV P O ZO R IP22 IS11b D R A H O N IC E IS3c 140 1 D R A H O N I C E IS3c 140 5 B A V O R O V IS11b BAVOROV NAD 7,5t SILN IC E II/140 SMĚR DRAHONICE PŘED OBCÍ PIVKO VIC E UZAVŘENA IS11a SILNI CE II/ 140 SMĚR BAVOR OV ZA OB CÍ PIVKO VICE UZA VŘENA NAD 7,5t DO 7,5t IS3c 22 11 92'ĕ $1

Načteno

edesky.cz/d/5689085

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz