« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Bratří Křičků 17

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Bratří Křičků 17
Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> Č- J.: MMB/0481716!2022!HED VYŘlZUJEi Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX SP- ZN-í XXOOIODIMMB/XXXXXXXXXXXX/X TEL-f'E—MAll-í 542 174 131!hedlova.jaroslava©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne: -3 40- 2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o silničním provozu“),na základě projednání dle 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,v souladu s ustanovením š 77 odst.5 zákona o silničním provozu a g 171 a následně části šesté zakona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci |||,tř <.>,ul.Bratří Křičků naproti or.č.17,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace;
<br> Podminky pro provedení přechodně úpravy provozu na pozemních komu nikacich:
<br> Odpovědná osoba za odborně provedení dopravně bezpečnostního opatření — odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanoveni,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodně úpravy provozu je společnost Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1 a,839 00 Brno,lČ: 60733098 <.>
<br> Magistrát města Brna j Odbor dopravy Kounicova 6...

Načteno

edesky.cz/d/5688598

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz