« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOC031022-03102022120822
2022 a další
<br> ' Úplná uzavírka MK ul.Kotkova.Znojmo
<br> Termín: 24.10.- 30.10.2022
<br> Rekonstrukce železničního přejezdu
<br> „1,3 mnu'h “„a mou-A
<br> PT'.<.> '?'E ;gsmé REPUBLIKY KRAJSKÉ mamma 1“ POLICIE JEHOMORAVSKÉH K ME nemam: wspaq,670 20 ENO čb.-10 3 *
<br> u
<br> ___.<.>
<br> Brněnska
<br> Urbonlo
<br> SOUHLASÍME s PDZ cile ustanovení š77 odst.2
<br> písm.b) zákona č.36i/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů.Č.j.KRPB-199849/ČI-2022-061306-SB
<br> Znojmo dne 20.09.2022 por.Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Správa a údržba siinřc Jihomarmrskéha kraje,“.<.> :.<.>,74,36 kraje uspat-Aava.urgmzu.<.> :; Žemž'novo náměstí 4495,602 00 31213) wa.- m9 32 581' ( )
2022-33721
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 33721/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 167441/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 03.10.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
<br> místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,ve správním obvodu Městského úřadu
<br> Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě podnětu právnické osoby: Moravskoslezský kovošrot,a.s <.>,IČO 26855097,Božkova
<br> 936/73,702 00 Ostrava 2 (dále jen „žadatel“),podaného dne 26.09.2022,v řízení o opatření obecné
<br> povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po
<br> projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust <.>
<br> § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo zn.KRPB 199849/ČJ-2022-061306-SB ze dne
<br> 20.09.2022) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci ul.Kotkova a sil.II/413 ul.Družstevní ve Znojmě <,>
<br>
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,kterou zpracovala právnická osoba URBANIA-jih <,>
s.r.o <.>,Přímětická 70,669 0...

Načteno

edesky.cz/d/5688096

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
01. 03. 2024
28. 02. 2024
26. 02. 2024
26. 02. 2024
23. 02. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz