« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOC031022-03102022120822
2022 a další
<br> ' Úplná uzavírka MK ul.Kotkova.Znojmo
<br> Termín: 24.10.- 30.10.2022
<br> Rekonstrukce železničního přejezdu
<br> „1,3 mnu'h “„a mou-A
<br> PT'.<.> '?'E ;gsmé REPUBLIKY KRAJSKÉ mamma 1“ POLICIE JEHOMORAVSKÉH K ME nemam: wspaq,670 20 ENO čb.-10 3 *
<br> u
<br> ___.<.>
<br> Brněnska
<br> Urbonlo
<br> SOUHLASÍME s PDZ cile ustanovení š77 odst.2
<br> písm.b) zákona č.36i/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů.Č.j.KRPB-199849/ČI-2022-061306-SB
<br> Znojmo dne 20.09.2022 por.Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Správa a údržba siinřc Jihomarmrskéha kraje,“.<.> :.<.>,74,36 kraje uspat-Aava.urgmzu.<.> :; Žemž'novo náměstí 4495,602 00 31213) wa.- m9 32 581' ( )
2022-33721
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 33721/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 167441/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 03.10.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
<br> místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,ve správním obvodu Městského úřadu
<br> Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě podnětu právnické osoby: Moravskoslezský kovošrot,a.s <.>,IČO 26855097,Božkova
<br> 936/73,702 00 Ostrava 2 (dále jen „žadatel“),podaného dne 26.09.2022,v řízení o opatření obecné
<br> povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po
<br> projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust <.>
<br> § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo zn.KRPB 199849/ČJ-2022-061306-SB ze dne
<br> 20.09.2022) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci ul.Kotkova a sil.II/413 ul.Družstevní ve Znojmě <,>
<br>
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,kterou zpracovala právnická osoba URBANIA-jih <,>
s.r.o <.>,Přímětická 70,669 0...

Načteno

edesky.cz/d/5688096

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz