« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Rozhodnutí hejtmana JK č. 1/2022 -období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - ukončeno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-hejtmana-c.2-2022-o-vyhlaseni-konce-obdobi-nebezpeci-pozaru.pdf
JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
XXX 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Jihočeského kraje
<br> č.2/2022 ze dne 31.3.2022
<br> o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br>
Podle Nařízení Jihočeského kraje č.2/2016 ze dne 21.dubna 2016,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje č.2/2016“) vydaného dle
zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,na základě zmocnění usnesením
č.397/2016RK-86 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje
<br>
v y h l a š u j i
pro celé území Jihočeského kraje
<br>
KONEC OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
<br>
které bylo vyhlášeno Rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje č.1/2022 ze dne 28.března 2022,a to dne
31.března 2022 s účinností od 24:00 hodin z důvodu pominutí důvodů,pro které bylo období zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru vydáno <.>
<br>
Článek 1
<br> Omezení a opatření
<br> Ukončuje se zákaz následujících činností,které byly ve smyslu čl.4 odst.1 nařízení kraje č.2/2016 zakázány
<br>
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení <,>
<br> b) používání pyrotechnických výrobků <,>
c) používání jiných zdrojů zapálení,například létající přání,lampiony,pochodně,svítící munice nebo jiné
<br> osvětlovací prostředky <,>
<br> dále se ukončuje na místech uvedených v článku 3 nařízení kraje č.2/2016 zákaz:
<br> d) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry,spalování hořlavých látek) <,>
<br> e) kouření (s výjimkou elektronických cigaret) <,>
f) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů <,>
<br>
<br>
Článek 2
Účinnost
<br> Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1.dubna 2022 o...
rozhodnuti-hejtmana-c.-1-2022-vyhlaseni-obdobi-sucha-2..jpeg
élének 2
<br> Sankce
Za nesplnénl' povinnosti mflie orgén,ktery'l poru§eni povinnosti zjistil,uloiit pokutu dle zvléétnl'ho prévnl'ho
pFedpisu <.>
<br> élének 3
l'léinnost
Toto rozhodnutl' nabWé fiéinnosti vyvééem’m na flFedm' desce Krajského l'JFadu Jihoéeského kraje a konél' dnem
<br> ukonEem’ obdobl' zvy'léeného nebezpeél' vzniku poiéru,pokud hejtman kraje nerozhodne jinak pFed ukonéenl'm
této doby <.>
<br> Obecnl' L'JFady zveFejnI' toto rozhodnutl’ na flFedm'ch deskéch <.>
<br> V Cesky'lch Budéjovicn’ch,dne 28.bFezna 2022
<br>
<br> Vyvééeno dne 28.3.2022 ve 13:00 hodin na dFean' desce Krajského (JFadu Jihoéeského kraje <.>
Rozhodnutl’ se vyvééuje na CIFean'ch deskéch obecnl'ch uFadfi v§ech obci v Jihoéeském kraji <.>
PFedéno na OPIS HZS Jihoéeského krajevdne 28.3.2022 ve 13:00 hodin ke zveFejnénI' v
hromadny’lch informaénl'ch prostFedcn'ch CT 1,CRO — Radioiurnél,rédio Faktor <.>
<br>
<br> 1’ § 2 pl'sm.a) zékona E.289/1995 Sb <.>,0 lesich a o zméné a doplnénl’ néktery’lch zékonfi (Iesnl' zékon),ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfl <.>
2’ Zékon é.183/2006 Sb <.>,zékon o L’Jzemm’m plénova’nl' a stavebnl'm Fédu (stavebm’ zékon) <.>
<br> 3) Pfiloha E.1 vyhlééky (“2.246/2001 5b <.>,0 stapovenl' podml’nevk poiérm’ bezpeénosti a Wkonu stétnl'ho dozoru (vyhlééka o poiérnl’
prevenci),ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi,CSN 73 0804 a CSN 73 0842 <.>
<br> Strénka 2 z 2
rozhodnuti-hejtmana-c.-1-2022-vyhlaseni-obdobi-sucha-1.jpeg
JIHOCVIESKY KRAJ
<br> KRAJSKY L’IIiAD
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
<br> U Zimnl’hp stadionu XXXX/X
370 76 Ceské Budéjovice
<br>
<br> ROZHODNUTi
hejtmana Jihoéeského kraje
<br> E.1 /2022 ze dne 28.3.2022
o vyhlééeni obdobi zvyéeného nebezpeéi vzniku poiéru
<br> Podle NaFI’zenI’ Jihoceského kraje c.2/2016 ze dne 21.dubna 2016,kterym 5e stanovi podmI’nky k zabezpeéenl’
pozérnI’ ochrany v dobé zvyseného nebezpeCI’ vzniku pozéru (déle jen,<,> naFI’zenI’ kraje c.2/2016“) vydaného dle
zakona c.133/1985 Sb,0 pozérnI’ ochrané,ve znénI’ pozdéjsich pFedpisu,na zékladé zmocnénI’ usnesenI’m
<br> 3.97/2016/RK- -86 Rady Jihoceského kraje a na zékladé posouzenI’ situace a névrhu Hasicského zachranného
sboru Jihoceského kraje ze clne 27.bFezna 2022
<br> v y h I a 1’5 uj i
OBDOBi zWéENI'sHo NEBEZPEéi VZNIKU PoiARu
<br> na dobu od 28.3.2022 od 13.00 hodin do odvo|énI’ z duvodu nepFI’znivych klimatickych podmI’nek pro vznik a
SI’FenI' pozéru (zejména sucho a VI’tr),dlouhodobé podmI’nky puan’ vlhkosti a reélné vzniklé pozéry v pFI’roan’m
prostFean’ vcetné jejich rozsahu a poctu nasazenych sila prostFedkfi jednotek poza’rnI’ ochrany pro celé uzemI’
Jihoceského kraje <.>
<br> élének 1
Omezeni a opatFeni
<br> Po dobu I’Jéinnosti tohoto rozhodnutI’ se ve smyslu éla’nku 4 odst.1 naFI’zenI’ kraje (32/2016 zakazuje:
a) spotFebovavénI’ vody ze zdroje pro ha§eni poiérfi k jinym I’Jéelfim nei k ha§enI’ <,>
b) pouzivanI’ pyrotechnickych vyrobku <,>
c) pouzivanI’ jinych zdroju zapalenI’,napFI’klad létajI’CI’ pFénI’,lampiony,pochodné,svitI’ci munice nebo jiné
osvétiovaci prostFedky <,>
<br> da’le se zakazuje na mI’stech se zvyéenym nebezpeél’m vzniku poia’ru uvedenych v Ela’nku 3 naFI’zenI’ kraje
c.2/2016:
d) rozdélavénI’ nebo udrzovanI’ otevFeného ohné (napFI’klad pélenI’ klestu a kury,spalovénI’ hoFIavych Iétek) <,>
e) kouFenI’ (s vyjimkou elektronickych cigaret) <,>
f) odhazovénI’ hoFI’CI’ch nebo doutnajI’CI’ch pFedmétfi <,>
<br> Za mI’sta se zvyéenym nebezpeél’m vzniku poiéru se povaiuje
<br> a...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz