« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - I/23 portály stanovení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22_141797_To_P02(2).pdf
LEGENDA:
<br> SITUACE PŘECHODNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAčEní I/23 Brno,Bítešská - koordinace DIO I _ L / “ _.» - “ ' 4 ' z '.©,TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Oprava povrchu komunikace _ )._ 4 V _ výměna a doplnění silničních portálů — „ " A“ — l_- 4 < > V * '.---í
<br> s7,PŘECNDDNÉ swat DOPRAVNÍ znuctní ns osuztno mt TP 65 A se sunoví KÚJMK on
<br> „,a
<br> 57,PŘECNDDNÉ swat DOPRAVNÍ znuctní Ali OSAZENO mt TP 65 A se sunoví MINISÍEPSTVO DOPRAW
<br> „„
<br> 57,PŘECNDDNÉ swat DOPRAVNÍ znuctní A1; OSAZENO mt TP 65 A se sunoví MMD on
<br>,Pmmvníumn
<br>,BEZPEČNOSTNÍ uma
<br> -- _)ba--
<br> "n'-W (,A,3
<br>,Pňmnonnt venom/nt DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> „N: *
<br> PŘECHCIDNÉ oovnAvnl znAčEní aun: asAzEno mz TP 56
<br> POTVRIENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: PDUUEČESKE ktwoum- mEMvNííNSEEKmMerm-Msm
<br> \ /' Mí * WAW.“\ \\ <,>
<br> __--_-____\_
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Odhorslužby dopravní policie odsouhlaseno dne: 25.s.2022
<br> Pod č.j.: KRPE- 169727-7/ČJ-2022-0500DP—TICH v kontextu cí.: mnu1172171/Umzmsmnvencn
<br> 5 77 odst.2 písm.b) zák.č.351/2000 sb.5 u odst.2 písm.d) zák.č.13/1977 sh <.>
<br> Podpis: (\\l ] O 1\ %R?.- swsle' ooaravní značení - Provizorní dopravní značení
<br>.<.> Vodorovné dopravní mačení - Projektování dopravního značení
<br> DOKNs.ra» pvovozovna Na navn n/s,uounv,ozooo Bím,íc 53471752,oíc G5M71751,e-n\aíí madona u,mmmhdLu,moh zem M1905
<br> vzmucí pmmmm XXXX XXXXX K/ zoDPavĚDnv' PRDJEKTANT &.lzkuh HLH WPRACDVAL &.nimi ČEMŘA'K jb
<br> STARÝ „ LÍSKOVEC
<br> Nanavn /s,mummoooma íc mmsmíc ammsz
<br> KRESLIL &.Mzbéi čzwznim emu iMonokzdxu B:.lzkuh LALH „„ „,„„,mw: ' cms: aknoemžsm KÚ: smí LÍvaíc V oazum s/mz snvmu mmin mu I/23 Brno,Bltesska - koordlnace DIO MĚŘÍTKG eeeee Oprava povrchu komunikace ÚČ“ výměna a doplnění silničních portálů úS-um ARCHIVNÍČÍX čí5.muPRAvv
<br> NA'IEV VÝKRBU:
<br> SITUACE PŘECHODNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAčEní
22_141797_To_P01(2).pdf
„<x0m,<.> <xOn
<br>,<.> Són,Ě,<.> Són M/ % „ Lux „ © &
22_141797_To_D.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD J IHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbo r dop r a v y
<br> Že ro t í novo námě s t í 3,6 01 82 B rno
<br> Č.j.: JMK 141797/2022 Sp.zn.: S-JMK 139688/2022 OD Brno 30.09.2022
<br> Stránka 1 z 4
<br> *KUJMXOPRMRA7*
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> S t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u n a p o z emn í k omun i k a c i
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§
124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I.třídy <,>
postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu žadatele – IMOS Brno,a.s.<,>
Olomoucká 704/174,627 00 Brno,IČ: 25322257 v zastoupení společností DOKA,s.r.o <.>,Na Návsi 11/5 <,>
620 00 Brno,IČ: 634 71 752 (dále jen podatel),ze dne 26.09.2022,po projednání s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závodem Brno,Šumavská 31,602 00 Brno,IČ: 659
93 390,jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu k dotčené silnici I.třídy,a po projednání
s Policií ČR,KŘP JMK,Odborem služby dopravní policie,Kounicova 24,611 32 Brno,IČ: 75151499 (č.j <.>
KRPB-169727-7/ČJ-2022-0600DP ze dne 26.09.2022),vydává podle ust.§ 77 odst.1 písm.a)
v souladu s ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u
<br> silnice: I/23 Dráchov – Jindřichův Hradec – Třebíč – Brno
<br> v místě: Brno – dálniční přivaděč,ul.Bítešská (viz přílohy – situace dopravního značení)
<br> důvod: realizace stavby: „I/23 Brno - ul.Bítešská – Oprava krytu vozovky – výměna a
doplnění silničních portálů“
<br> termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce <.>
<br> podle situací dopravního značení vypracovaných společností DOKA,s....

Načteno

edesky.cz/d/5685112

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz