« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Veřejnoprávní smlouva Svazek obcí Drahansko - obec Stařechovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VS1-2022.pdf [0,55 MB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,oba ve znění pozdějších právních předpisů,a se zák.128l2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> Číslo smlouvy 0112022
<br> |.Smluvní strany
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí <,>
<br> |čo: 75055504
<br> Za Školou 379,798 48 Protivanov
<br> Zastoupen: Mgr.Milanem Markem,předsedou svazku bankovní spojení: 27984232710300
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Obec Stařechovice <,>
<br> IČO: 00288802
<br> Stařechovice 71,798 41 Kostelec na Hané Zastoupené: Pavlínou Menšíkovou,starostkou obce bankovní spojení: 1531503930300
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> II.Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne z rozpočtu Svazku obcí Drahansko a okolí příjemci finanční dotaci podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a se zák.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění
<br> ve výši 237 409,- Kč
<br> III.Podmínky čerpání dotace
<br> Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci dle této smlouvy,které je určena na výdaje neinvestičního charakteru za účelem úhrady mzdových nákladů spojených 11/2018 —6/2022 u akce „Obec Stařechovice stokova' sít'“ dle podané Žádosti o poskytnutí dotace.Dotace ve výši 237 409,Kč bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce,uvedený v záhlaví smlouvy <.>
<br> [V.Povinnosti příjemce
<br> Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl.Ill <.>
<br> V.Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky
<br> Poskytovatel má právo kontroly účelového a efektivního čerpání poskytnutých finančních prostředků jím pověřenými osobami.Použití dotace příjemcem kjinému než stanovenému účelu nebo nevrácení nevyčerpané dotace,popř.její části dle čl.IV.této smlouvy,je porušením rozpočtové kázně ve smyslu Š 22 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> VI <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5684887


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz