« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni zastupitelstvo c 1 - 31.01.2022.pdf (PDF 644.57 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 2
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> U S N E S E N Í
zasedání č.1 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 31.1.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod <.>
<br> 1a/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy volí zapisovatelku Jaroslavu Zlatohlávkovou a ověřovatele zápisu Pavla
Korbela a Danu Flanderkovou <.>
<br> 1b/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje pozměněný program zasedání zastupitelstva obce Dřísy
č.1/2022 v bodech 1.- 12 <.>
<br> 2/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje finanční odměnu starostce obce Ivaně Frajové ve výši
20 000,- Kč čistého za její práci pro obec a za získání dotací <.>
<br> 3a/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ‚‚Výstavba chodníků v obci
Dřísy – 7.etapa‘‘ ze Státního fondu dopravní infrastruktury <.>
<br> 3b/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje administrátorem pro podání žádosti o dotaci ze SFDI firmu
LK Advisory s.r.o.Cenová nabídka administrace činí celkem 234 740,- Kč včetně DPH <.>
<br> 3c/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s Ing.Ivo Chmelařem <,>
IČO 16553845,za účelem koordinace BOZP při realizaci akce ‚‚Přestavba obecního domu
ve Dřísech - II.etapa‘‘ za cenu 8 000,- Kč bez DPH / 9 680,- Kč včetně DPH /měsíc <.>
<br> 3d/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ‚‚‚Přestavba obecního domu
ve Dřísech - II.etapa‘‘ z Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova <.>
<br> 4a/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje záměru pachtu vinice díl ‚‚D‘‘.Doba trvání pachtu
od 1.1.2022 na dobu neurčitou.Cena pachtu 300,- Kč/rok <.>
<br> 4b/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje záměr směny pozemku parc.č.2029/1 v k.ú.Dřísy o výměře
255 m2 ve vlastnictví obce Dřísy za pozemek parc.č.2028/2 v k.ú.Dřísy o výměře 600 m2
ve SJM Povolných <.>
<br> 4c/1/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje prodloužení zá...
zapis zastupitelstvo c 1 - 31.01.2022.pdf (PDF 671.98 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 11
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> Z Á P I S
zasedání číslo 1 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 31.1.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod <.>
<br> Doba jednání: 18:05-20:20
Přítomno: 8
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Předsedající: XXXXXX XXXXXXXX
Zapisovatel*: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXXXX
<br> *Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu <.>
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně,zdvižením ruky <.>
<br> 1.Zahájení
blok 1-1
<br> Místostarostka obce zahájila v pořadí 1.veřejné zasedání zastupitelstva obce Dřísy v roce 2022 v 18:05 hodin <.>
Přivítala všechny přítomné.Uvedla,že zastupitelů se účastní nadpoloviční většina,jsou tedy usnášeníschopní <.>
Pro účely zápisu je pořízen audio záznam,který bude po vytvoření zápisu smazán <.>
<br> Místostarostka dále navrhuje zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu - zapisovatelka – XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
a ověřovatelé zápisu – XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXXXX <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřísy volí zapisovatelku Jaroslavu Zlatohlávkovou a ověřovatele zápisu XXXXX XXXXXXX a
Danu Flanderkovou <.>
<br> Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
<br> Usnesení č.1a/1/2022 bylo schváleno <.>
<br> blok 1-2
<br> Program zasedání byl vyvěšen od 24.1.2022.Místostarostka navrhuje pozměnit programu zasedání v bodě č.3
Rozpočtové opatření a nahradit jej bodem č.3 Stav financí.Kvůli provizoriu státního rozpočtu není nyní možné
rozpočtové opatření zpracovat <.>
<br> Původní program:
<br> Zahájení1 <.>
Kontrola usnesení z minulého zasedání2 <.>
Rozpočtové opatření č.1/20223 <.>
Schválení finanční odměny starostky obce4 <.>
Dotace a investiční akce5 <.>
Pacht obecních pozemků6 <.>
ZŠ a MŠ Dřísy7 <.>
<br>
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 11
<br> Obecní dům8 <.>
Stavební záležitosti v obci9 <.>
Různé1...

Načteno

edesky.cz/d/5684554

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz