« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni zastupitelstvo c 4 - 31.05.2022.pdf (PDF 648.52 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 3
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> U S N E S E N Í
zasedání č.4 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 31.5.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod <.>
<br> 1/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva obce Dřísy
č.4/2022 v bodech 1.- 15 <.>
<br> 2/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje rozpočtové opatření č.4/2022.Změna ve výdajích
500 000,- Kč.Změna ve financování z úspor let minulých 500 000,- Kč; původně 2 790 000,-
Kč,po změně 3 290 000,- Kč <.>
<br> 3/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje předložený Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2021 <.>
<br> 4/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje předloženou Účetní závěrku obce Dřísy k datu
31.12.2021 <.>
<br> 5a/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č.parc.č.569/56 <,>
569/21 a st.357 v k.ú.Dřísy o celkové výměře 2 068 m2 <.>
<br> 5b/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje pacht pozemků parc.č.21500,2200,2178,2202 a 2206
v k.ú.Dřísy o celkové výměr 8 302 m2 s První Předměřickou a.s.do 31.12.2023 za cenu
7 200,- Kč/ha/rok <.>
<br> 5c/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje uzavření dohody mezi První Předměřickou a.s.a obcí
Dřísy sloužící k úhradě pachtovného za roky 202 0a 2021 v celkové částce 11 955,- Kč <.>
<br> 6/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy stanovuje pro volební období 2022 - 2026 počet zastupitelů obce
na 9 členů <.>
<br> 7a/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje uzavření Dodatku č.2 k SoD mezi KHL-EKO a.s.a obcí
Dřísy <.>
<br> 7b/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje objednávku nad rámec projektové dokumentace pro
firmu KHL-EKO v celkové výši 35 744,61,- Kč včetně DPH <.>
<br> 7c/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje podání žádosti o dotaci Nadace Tipsport na výsadbu
zeleně <.>
<br> 8a/4/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schv...
zapis zastupitelstvo c 4 - 31.05.2022.pdf (PDF 694.66 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 19 Obec Dřísy Poštovní 12,277 14 Dřísy tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz Z Á P I S zasedání číslo 4 Zastupitelstva obce Dřísy konané dne 31.5.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod.Doba jednání: 18:05 - 20:54 Přítomno: 7 Omluveni: 2 Neomluveni: Předsedající: XXXXX XXXXXXX Zapisovatel*: XXXXXX XXXXXXXX Ověřovatelé zápisu: Marcela Podhovorá,XXXXXX XXXXXXXX *Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně,zdvižením ruky.1.Zahájení blok 1-1 Starostka obce,paní XXXXX XXXXXXX,zahájila v pořadí X.veřejné zasedání zastupitelstva obce Dřísy v 18:05 hodin.Přivítala všechny přítomné.Uvedla,že zastupitelů se účastní nadpoloviční většina,jsou tedy usnášeníschopní.Pro účely zápisu je pořízen audio záznam,který bude po vytvoření zápisu smazán.Zapisovatelka zápisu: XXXXXX XXXXXXXX Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX blok X-X Program zasedání byl vyvěšen od XX.X.2022.Starostka navrhuje rozšíření programu zasedání o bod č.3,bod č.4 a bod č.5.Původní program: Zahájení1.Kontrola usnesení z minulého zasedání2.Pacht a pronájem obecních pozemků3.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022- 20264.Aktuální informace o dotacích5.ZŠ a MŠ Dřísy6.Svazek obcí Cecemínsko7.Oslavy výročí 970 let obce Dřísy8.Stavební záležitosti v obci9.Různé 10.Diskuze11.Závěr12.Rozšířený program: Zahájení1.Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 19 Kontrola usnesení z minulého zasedání2.Rozpočtové opatření č.4/20223.Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce4.Dřísy za rok 2021 Schválení účetní závěrky obce k 31.12.20215.Pacht a pronájem obecních pozemků6.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022- 20267.Aktuální informace o dotacích8.ZŠ a MŠ Dřísy9.Svazek obcí Cecemínsko10.Oslavy výročí 970 let obce Dřísy11.Stavební záležitosti v obci12.Různé 13.Diskuze14.Závěr1...

Načteno

edesky.cz/d/5684552

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz