« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni zastupitelstvo c 3 - 12.04.2022.pdf (PDF 648.19 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 3
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> U S N E S E N Í
zasedání č.3 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 12.4.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod <.>
<br> 1a/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy volí zapisovatelku zápisu Ivanu Frajovou a ověřovatelé zápisu
Jaroslavu Zlatohlávkovou a XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Xb/X/XXXX Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva obce Dřísy
č.3/2022 v bodech 1.- 15 <.>
<br> 2/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2022.Změna v příjmech celkem
6 100,- Kč a změna ve výdajích celkem 2 306 100,- Kč.Změna ve financování z úspor
let minulých 2 300 000,- Kč; původně 490 000,- Kč,po změně 2 790 000,- Kč <.>
<br> 3a/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje výpůjčku části nemovité věci ve vlastnictví obce a
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného
odběru odpadních pneumatik s obchodní firmou GREEN Logistics CZ s.r.o <.>
<br> 3b/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje prodloužení pachtu vinice díl "A" do 30.6.2022 <.>
<br> 4/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského
obvodu základní školy mezi městysem Všetaty a obcí Dřísy na dobu určitou,a to dobu
od 1.5.2022 do 30.6.2023 <.>
<br> 5/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dřísy č.1/2022,kterou
stanoví část společného školského obvodu základní školy mezi městysem Všetaty a obcí Dřísy
pro školní rok 2022/2023 <.>
<br> 6a/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje navýšení stávající kapacity ZŠ a MŠ Dřísy ze 100 na 120
žáků Základní a Mateřské školy Dřísy <.>
<br> 6b/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje žádost o zajištění rekolaudace tělocvičny na učebnu <.>
Budou zajištěny další potřebné úkony <.>
<br> 6c/3/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje podle ust.§ 84 odst.2) písm.d) zákona...
zapis zastupitelstvo c 3 - 12.04.2022.pdf (PDF 678.59 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 13
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> Z Á P I S
zasedání číslo 3 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 12.4.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod <.>
<br> Doba jednání: 18:05 - 20:55
Přítomno: 7
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Předsedající: XXXXXX XXXXXXXX
Zapisovatel*: XXXXX XXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> *Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu <.>
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně,zdvižením ruky <.>
<br> 1.Zahájení
blok 1-1
<br> Místostarostka obce,paní XXXXXX XXXXXXXX,zahájila v pořadí X.veřejné zasedání zastupitelstva obce Dřísy
v 18:05 hodin.Přivítala všechny přítomné.Uvedla,že zastupitelů se účastní nadpoloviční většina,jsou tedy
usnášeníschopní.Pro účely zápisu je pořízen audio záznam,který bude po vytvoření zápisu smazán <.>
<br> Zapisovatelka zápisu: XXXXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřísy volí zapisovatelku zápisu Ivanu Frajovou a ověřovatelé zápisu Jaroslavu
Zlatohlávkovou a XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Výsledek hlasování:
Pro: X / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
<br> Usnesení č.1a/3/2022 bylo schváleno <.>
<br> blok 1-2
<br> Program zasedání byl vyvěšen od 6.4.2022.Místostarostka navrhuje rozšíření a změnu programu zasedání <.>
Změna v bodech č.3 - Rozpočtové opatření č.2/2022 a doplnění o 2 další body projednání - Dohoda o vytvoření
společného školského obvodu a Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č.1/2022,kterou se stanoví část
společného školského obvodu ZŠ <.>
<br> Původní program:
<br> Zahájení1 <.>
Kontrola usnesení z minulého zasedání2 <.>
Finance obce3 <.>
Dotace a investiční akce4 <.>
Pacht obecních pozemků5 <.>
ZŠ a MŠ Dřísy6 <.>
SDH a JSDH Dřísy7 <.>
<br>
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 13
<br> Stavební záležitosti8 <.>
Obecní dům – Záměr pronájmu prostor v ...

Načteno

edesky.cz/d/5684551

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz