« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.6/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni zastupitelstvo c 6 - 23.08.2022.pdf (PDF 647.3 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 2
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> U S N E S E N Í
zasedání č.6 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 23.8.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod <.>
<br> 1/6/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva obce Dřísy
č.6/2022 v bodech 1.- 9 <.>
<br> 2/6/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje Rozpočtové opatření č.6/2022.Změna v příjmech celkem
500 000,- Kč a ve výdajích 500 000,- Kč <.>
<br> 3a/6/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje vítěznou firmu pro stavbu:,<,> Obec Dřísy - oprava místní
komunikace v ul.Lesní“ - společnost Stavby Dlouhý s.r.o <.>,IČO: 246 65 312,která zaslala
nejnižší nabídkovou cenu za 1 892 520,66 Kč bez DPH; 2 289 435,12 Kč včetně DPH <.>
<br> 3b/6/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje pořadí dalších firem: 2.BARACOM a.s <.>,IČ: 630 79 763
2.257.937,41 Kč bez DPH a 3.COLAS CZ,a.s <.>,IČ: 261 77 005 2.285.900,18 Kč bez DPH <.>
<br> 3c/6/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje vyhlášení VZMR na akci:,<,> Výstavba chodníků v obci
Dřísy – 7.etapa“,znění výzvy,zadávací dokumentace včetně všech příloh.Zahájení stavby
1.3.2023,ukončení do 30.6.2023.Podávání nabídek do 12.9.2022 do 15:00 hodin <.>
<br> 3d/6/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje hodnotící komisi ve složení: XXXXXXXX XXXXXXX,Ivana
Frajová a XXXXXX XXXXXXXX.Náhradníci: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX a XXXX
Flanderková <.>
<br> Xe/X/XXXX Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje,aby společnost Photon Water provedla přípravné práce
za 39.000Kč bez DPH <.>
<br> 4a/6/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy souhlasí se stavbou PY_Dřísy,kNN č.parc.1782/5 v k.ú.Dřísy dle
přiložené projektové dokumentace.Ze stávající přípojkové skříně na hranici pozemku parc <.>
č.1788 (v projektu IP-12-6016332),bude připojen nový kabel AYKY 3x120+70 a poveden
směrem na jih,kde bude ukončen v nové přípojkové skříni SS200/NKE1P-C na hranici
pozemků p...
zapis zastupitelstvo c 6 - 23.08.2022.pdf (PDF 674.56 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 12
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> Z Á P I S
zasedání číslo 6 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 23.8.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod <.>
<br> Doba jednání: 18:06-21:05
Přítomno: 7
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Předsedající: XXXXX XXXXXXX
Zapisovatel*: XXXXXX XXXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: Marcela Podhovorá,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> *Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu <.>
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně,zdvižením ruky <.>
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
blok 1-1
<br> Starostka obce,paní XXXXX XXXXXXX,zahájila v pořadí X.veřejné zasedání zastupitelstva obce Dřísy
v 18:06 hodin.Přivítala všechny přítomné.Uvedla,že zastupitelů se účastní nadpoloviční většina,jsou tedy
usnášeníschopní.Pro účely zápisu je pořízen audio záznam,který bude po vytvoření zápisu smazán <.>
<br> Zapisovatelka zápisu: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> blok X-X
<br> Starostka dále předložila ke schválení program zasedání,který byl vyvěšen od 15.8.2022 <.>
<br> Program:
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva1 <.>
Kontrola usnesení z minulého zasedání2 <.>
Rozpočtové opatření č.6/20223 <.>
Aktuální informace o dotacích4 <.>
ZŠ a MŠ Dřísy5 <.>
Stavební záležitosti v obci6 <.>
Různé7 <.>
Diskuze8 <.>
Závěr9 <.>
<br> Dotázala se,zda chce někdo navrhovaný program zasedání pozměnit nebo rozšířit.Bez připomínek <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva obce Dřísy č.6/2022
v bodech 1.- 9 <.>
<br>
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 12
<br> Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
<br> Usnesení č.1/6/2022 bylo schváleno <.>
<br> 2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starostka informuje přítomné o plnění úkolů z minulého zasedání.Úkoly jsou průběžně plněny <.>
<br> Návrh usnesení:
Zas...

Načteno

edesky.cz/d/5684550

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz