« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni zastupitelstvo c 5 - 14.07.2022.pdf (PDF 649.94 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 3 Obec Dřísy Poštovní 12,277 14 Dřísy tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz U S N E S E N Í zasedání č.5 Zastupitelstva obce Dřísy konané dne 14.7.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod.1/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva obce Dřísy č.5/2022 v bodech 1.- 13.2a/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje rozpočtové opatření č.5/2022.Změna v příjmech celkem: 281 000,- Kč a ve výdajích 281 000,- Kč.2b/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje vložení 5 000 000,- Kč na termínovaný vklad u J&T Banky po dobu 6 měsíců.Investice bude dále řešena s finančním odborníkem.3a/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje pronájem pozemků parc.č.569/56 o výměře 901 m2,569/121 o výměře 454 m2 a st.357 o výměře 713 m2 panu Jaroslavovi Tillnerovi.Celková výměra 2 068 m2,cena 25,- Kč/1 m2/rok.3b/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje ukončení nájemní smlouvy se společností WEBSTER INVEST,uzavřený investiční fond,a.s.IČO 24720798 z důvodu zániku této společnosti.4a/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci včetně všech příloh na VZMR „Obec Dřísy - oprava místní komunikace v ulici Lesní".4b/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje ustanovení komise ve výběrovém řízení VZMR „Obec Dřísy - oprava místní komunikace v ulici Lesní" ve složení XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXXXX.Náhradnící XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXX.Xc/X/XXXX Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje cenovou nabídku od firmy REALSTAV MB,spol.s r.o.na zajištění výkonu TDI v rámci zakázky „Obec Dřísy - oprava místní komunikace v ulici Lesní".Měsíční paušál 15 000,- Kč bez DPH; 18 150,- Kč včetně DPH.5/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy pro rok 2022 o požadovaných 100 000,- Kč.6a/5/2022 Zastupitelstvo obce Dřísy souhlasí s projektovou dokumentací pro Dodatečné povolení stavby na Úpravu půdn...
zapis zastupitelstvo c 5 - 14.07.2022.pdf (PDF 698.9 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 19 Obec Dřísy Poštovní 12,277 14 Dřísy tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz Z Á P I S zasedání číslo 5 Zastupitelstva obce Dřísy konané dne 14.7.2022 v klubovně Obecního domu ve Dřísech od 18:00 hod.Doba jednání: 18:05 - 20:25 Přítomno: 7 Omluveni: XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX Neomluveni: Předsedající: XXXXX XXXXXXX Zapisovatel*: XXXXXX XXXXXXXX Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX *Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně,zdvižením ruky.1.Zahájení blok 1-1 Starostka obce,paní XXXXX XXXXXXX,zahájila v pořadí X.veřejné zasedání zastupitelstva obce Dřísy v 18:05 hodin.Přivítala všechny přítomné.Uvedla,že zastupitelů se účastní nadpoloviční většina,jsou tedy usnášeníschopní.Pro účely zápisu je pořízen audio záznam,který bude po vytvoření zápisu smazán.Zapisovatelka zápisu: XXXXXX XXXXXXXX Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX blok X-X Starostka dále předložila ke schválení program zasedání,který byl vyvěšen od 7.7.2022.Program: 1.Zahájení 2.Kontrola usnesení z minulého zasedání 3.Rozpočtové opatření č.5/2022 4.Oslavy výročí 970 let obce Dřísy - vyúčtování 5.Obecní akce - vyúčtování 6.Pronájem obecních pozemků 7.Aktuální informace o dotacích 8.ZŠ a MŠ Dřísy 9.Svazek obcí Cecemínsko 10.Stavební záležitosti v obci 11.Různé 12.Diskuze 13.Závěr Dotázala se,zda chce někdo navrhovaný program zasedání pozměnit nebo rozšířit.Bez připomínek.Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 19 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva obce Dřísy č.5/2022 v bodech 1.- 13.Výsledek hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 Usnesení č.1/5/2022 bylo schváleno.2.Kontrola usnesení z minulého zasedání Starostka informuje přítomné o plnění úkolů z minulého zasedání.Úkoly jsou průběžně plněny.Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřísy bere na vědomí kontrolu usnesení z m...

Načteno

edesky.cz/d/5684549

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz