« Najít podobné dokumenty

Obec Rybitví - Přepracovaná dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybitví.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přepracovaná dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a integrované prevence
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/3
<br> Praha dne 26.září 2022
<br> Č.j.: MZP/2022/710/3605
<br> Vyřizuje: Ing.Páclová
<br> Tel.: 267 122 884
<br> E-mail: Lucie.Paclova@mzp.cz
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon“) – rozeslání a zveřejnění přepracované dokumentace vlivů záměru na
<br> životní prostředí
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm.c) zákona,Vám
<br> v souladu s § 8 odst.2 zákona zasílá přepracovanou dokumentaci vlivů záměru
<br> „Modernizace spalovny průmyslových odpadů,provozovna Pardubice“ na životní
<br> prostředí (dále jen „dokumentace“),jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 6 odst.3
<br> zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst.2 zákona neprodleně zveřejní
<br> informaci o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,na úředních
<br> deskách současně s upozorněním,že veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené
<br> územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě
<br> do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.Doba
<br> zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Zároveň v souladu s tímto
<br> ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou
<br> nebo e-mailovou zprávou (Lucie.Paclova@mzp.cz),příp.písemně příslušný úřad o dni
<br> vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce,a to v nejkratším možném termínu <.>
<br> Dále žádáme dotčené orgány a dotčené úze...

Načteno

edesky.cz/d/5684518


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybitví      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz