« Najít podobné dokumenty

Město Lázně Bohdaneč - Vv_rozhodnutí_společné povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lázně Bohdaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv30_166453122382_321.pdf
Městský úřad
<br>
<br> odbor stavební
<br>
Masarykovo nám.1,533 41 Lázně Bohdaneč
<br> Datum: 22.9.2022 Spisový znak: 334.2
<br> Spis.zn.: MULB/02691/2022/SO/JKu Skartační znak: V
<br> Č.j.: MULB/03948/2022 Skartační lhůta: 10
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: kucerova@lazne.bohdanec.cz
<br> Telefon: +420 466 797 070
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební odbor Městského úřadu Lázně Bohdaneč (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad věcně příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákonů),a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve společném územním a stavebním řízení
<br> (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení <,>
<br> kterou dne 11.7.2022 podali:
<br> XXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Plch 35,533 45 Opatovice nad Labem <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Plch 35,533 45 Opatovice nad Labem
<br> (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“) <,>
<br> oba v zastoupení plné moci: Ivanou Votavovou,IČO: 72956372,Podhumenská 62,Staročernsko,530 02
<br> Pardubice <,>
<br> a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.503“)
<br> stavební úřad schvaluje navrhovaný záměr a vydává
<br> s p o l e č n é pov o l e n í
<br> pro stavbu:
<br> Novostavba rodinného domu s terasou včetně napojení na IS (voda,splašková kanalizace,plyn <,>
<br> elektro),dešťové vody do jímky s přepadem do zasakovacího objektu,jezírko,zpevněné plochy
<br> na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 25 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemková parcela parcelní
<br> číslo 95 (zahrada),změna účelu užíván...

Načteno

edesky.cz/d/5684430

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lázně Bohdaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz