« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Sobotkova 20 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sobotkova_20__tisk.pdf
UL.GRMELOVA,SOBOTKOVA - MK
<br> Odbor dopravy „ \ OPS 1-23 POLNI gg Kounicova 67,B o % a,93 l l FAZE B - LIST c.03 „_ š _ 015 _ co % 13 S Š N (— % € km V.6 \ Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazených.*— LLJ * © % | Š parkovacích stání,která podléhají rozhodnutí o ZUK.Wm ? :.: & - | \ mmm JP“ __ “v ' Š “ > > *; Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové ? ? v 3 3 8 ? ! \ š _ dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto výkrese je zobrazeno O O "“""“ < 00 <.\ jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí být \ © 0 '- UJ zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133.M “V & E ; %Žš%.<.1_o ' ? © © 3 * © :* \ 2 % MAelSTRAT MĚSTA BRNA * Aš „ ©“ ? * * \\Š ; Š odbor dopfaVY Odbor dopravy g Š O.O 9 \ g ; KounlCOVa 67,rno Kounicova 67,Brn \ © wm“ : cf) (D („ 00 š “ Š _ 015 - C&K “5" \k 1 Of 2 *" 00 *" *" š _ „ __ gdm __ m „ N—STÁL—(ÍVATL "')" * & LLl LU LU „„.<.> <.>,' <> o v & nima mg |:)a lP13C '.l 1 \.; MAGISTRÁT MĚSTA BRNA /,<.> v.? v? 0.© R-Tsa oprav / ll _ * E 13 - / O „ z „ „ „ z „ O ounlcoya 67,B [< rl O O" „„ o 0 E 13 _N5_ % mm ;) M\—\“—— 7/ „.<.> v,M,<,> ? M o SV V ? O :: <.>
<br> žlvíce
<br> / ;
<br> areál ňnny.".<.> rropra.„\.<.>.: *.] vy; “ „„ v * - ' N \,KOUnÍCOVa 67,Br O Í : > ; \ Í \ o / _,1 " 015 _ \ \ ' ©Digitalně podepsal lng.ah " XXXXXXXXX XXXXXXX _ XX.XX.XXXX XX:XX X,X L E G E N DA : l—l Vzorový vzhled instalovaného značení v 10e/f 29- 6- 2022 /.„,<,> <.>,<.> <.>,<.>.„,<,> B 1,„ _1a_ _ DOPRAVNI ZNACENI STAVAJICI 2 MÍSTA Pokud se jednothve parametry |ISI od vzorovych,Souhlasrme se ZUK © „,/,' N'M jsou uvedeny prímo ve vykresove dokumentem.|| _,_ 31 / _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ VPRACUVNÍUNY17—6h SIPOVOLE | Delka kOlmyCh Stahl a Slrka pOdelnYCh [I—kš Brnenske komunikace / Instalovat ' "“ alov * s "PRAVNEN'M,KAVEESKA p.0.stanl jsou VZdy uvedeny prlmo ve vykrese.ŽŠŠÍÉĚÍÍŠTÍÉÍ'ÍŠŽŠŠÉM.DlC:czso7337£; 51 _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ NEBO PU ZAPLACENI PO'Pá 7'Igh \,1 Odstranit / ' Odstranit CENY N...
0481833_22_stred_Sobotkova_20.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0481833/2022/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0314153/2022/4 TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32
<br> Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně části šesté
<br> zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tř <.>,ul.Sobotkova před č.or.20,Brno,podle výkresové
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení podle to...

Načteno

edesky.cz/d/5684293

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz