« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Oblá 79 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obla_79_tisk.pdf
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> S
<br> po zaplacení ceny <.>
<br> místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.OBLÁ 79 - MK
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ -
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0514-2022
ULICE OBLÁ 79 - MK
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> ČERVENEC 2022
<br> ING.Z.NEČASING.M.PERNICA
26.7.2022
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> 7
9
<br> 8
1
<br> popelnice
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> Oblá
<br> VO
<br> SL
<br> IP 11b
<br> E 9
<br> E 8e
<br> IP 11b
<br> E 9
<br> E 8e
<br> N
a
z
<br> a
čá
tk
<br> u
ú
<br> se
ku
<br> IZ 8
bIP 10a
<br> IZ 8a
<br> 1 2
<br> SL
<br> IP 12
RÉSERVÉ
<br> 1.1BL 675
0E 13
<br> INSTALOV
AT č.1 2.7B
<br> 7 1403
E 13 INST
<br> ALOVAT
<br> VDZ è.1
INSTALOVAT
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 2,52,5
<br> 5
<,> 9
<br> 5
<...
0481811_22_Novy_Liskovec_Obla_79.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0481811/2022/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0417382/2022/3 TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> c
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tř <.>,ul.Oblá,Brno,podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení podle tohoto stanovení,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu
<br> přechodné úpravy provozu je společnost Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a <,>
<br> 639 00 Brno,IČ: 60733098 <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br>
<br> Č.j.: MMB/0481811/2022/HED
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0417382/2022/3
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 2
<br> žádosti o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci obdržel návrh výkresu přechodné úpravy
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5684292

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz