« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Zápis z 21. zasedání ZO ze dne 22.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 21. zasedání ZO ze dne 22.9.2022 (322.77 kB)
Obec Bílá
Zápis č.21
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Bílá
konaného dne 22.9.2022,od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bílá
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> Místostarostka obce Ing.XXXXX XXXXXX zahájila v XX:XX hodin zasedání,konstatovala,že zasedání bylo
řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění.Informace
podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna po dobu
nejméně 7 dní.Místostarostka obce konstatovala,že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce
jsou přítomni 4 členové zastupitelstva obce (omluveni: starosta Ing.XXXXX XXXXXXX a Ing.Tomáš
Večeřa).Zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Místostarostka obce
upozornila přítomné,že ze zasedání je pořizován písemný a audio záznam,písemný záznam se
zveřejňuje na webových stránkách obce a na úřední desce <.>
<br> V 18:11 se dostavil na zasedání ZO zastupitel XXXXXX XXXXXX,DiS.Celkem je tedy přítomno X členů
zastupitelstva obce <.>
<br>
<br> Místostarostka přednesla návrh programu jednání ZO:
1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4.Zpráva starosty
5.Zřizovací listina Mateřské školky Bílá
6.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Kraje – PD cyklostezka
7.Schválení investičního záměru – nákup zasněžovací techniky
8.Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku – Dům s byty pro seniory Ostravice
9.Rozpočtové opatření č.8
10.Různé
11.Diskuze
<br> 12.Závěr
<br>
Místostarostka obce podala návrh na změnu programu jednání – vypuštění bodu 5.Zřizovací listina
MŠ Bílá z důvodu nedostatku podkladů k jednání <.>
Před hlasováním dala místostarostka obce možnost vyjádřit se k projednávanému bodu <.>
Bez rozpravy <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 21.zasedání Zastupitelstva obce Bílá konaného dne
22.9.2022 s tím,že bude vypuštěn bod č.5 Zřizovací listina MŠ Bílá <.>
<br>
Hlasování:
Pro: 5 Proti: Zdržel s...

Načteno

edesky.cz/d/5683973

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz