« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Povolení kácení dřevin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

povoleni-kaceni-drevin-ve-sportovnim-arealu.pdf
Obecní úřad Dřevěnice
<br> Dřevěnice 56,507 13 Železnice
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXX
Datum: XX.X.XXXX
Naše č.j.: 34/2021/Luk
 601 395 386 Mgr.Vrabec,736 279 726 Lukavcová
Datové schránky: sska6si
Email: ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky: www.drevenice.org
<br>
TJ Sokol Dřevěnice,Dřevěnice 57,507 13 Železnice
<br>
<br> ROZHODHUTÍ
<br> Obecní úřad Dřevěnice jako orgán ochrany přírody místně příslušný podle § 11 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) a věcně
<br> příslušný podle § 76 odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále „zákon č.114/1992 Sb.“),k povolování kácení dřevin podle § 8
<br> odst.1 zákona č.114/1992 Sb.a k uložení náhradní výsadby podle § 9 zákona č.114/1992 Sb <.>
<br> po provedeném řízení podle správního řádu vydává
<br> povolení ke kácení
<br> následujících dřevin rostoucích mimo les,vše v katastrálním území Dřevěnice,obvod kmene
<br> je měřen ve výšce 130 cm nad zemí:
<br> 25 kusů stromů břízy na parcele KN 1287 a KN 1285/1
obvod kmene 3x 85 cm,4x 90 cm,5x 95 cm 4x 100 cm,5x 105 cm a 4x110 cm
<br> Kácení uvedených dřevin se povoluje za následujících podmínek:
<br> a) kácení bude provedeno v období od 1.10.2022 do 31.12.2024,vždy v období
<br> vegetačního klidu;
<br> b) postupně bude provedena náhradní výsadba nových stromů;
<br> c) po dobu 5 let od provedení náhradní výsadby bude vysazeným dřevinám zajištěna
<br> následná péče spočívající zejména v jejich dostatečné zálivce v období sucha;
<br> d) v případě úhynu dřeviny v období uložené následné péče bude tato uhynulá dřevina za
<br> stejných podmínek nahrazena novou dřevinou stejných parametrů <.>
<br> Účastníky řízení podle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu je TJ Sokol Dřevěnice <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Obecní úřad Dřevěnice (dále „úřad“) obdržel dne 29.8.2022 žádost TJ Sokola Dřevěnice o
<br> povolení kácení dřevin.Doručením žádosti,tj.dne...

Načteno

edesky.cz/d/5683843

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz