« Najít podobné dokumenty

Obec Dubenec (Příbram) - Rozpočtové opatření 6 / 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubenec (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové_opatření_6.2022.PDF (129.84 kB)
Organizace: 00662801 Obec Dubenec eislo zmlny'.6 12022 Dne: 22.09.2022 Text rozpo6tov6ho opatieni: Dojde k navf5eni piijmfr celkem o794.421,22KC z d&vodfi: piijeti dotacf na XXX a na volby,piispevku obci od SK a dSle ze zvyieniich piijmrl na DPH,hazardnich her,poplatk0 za odpad,z najmu vodovodu akanalizace,piijmir za kulturnl akce,z odm6n od Ekokomu,piijat6ho daru od Wastechu a pojistn6ho plneni.Ddle dojde k navf5eni vfdaj& celkem o 1.625.000,- Kd z dfrvodu: poiSd6ni kulturnlch akci,zvf5enfch vfdaj& na fpravu vody na koupali5ti,zvliSenfch vfdajfi na el.energii VO,vypracovSnf odborn6ho posudku na stromy,n5kupu toner&,vlidajfr spojenfch s kondnlm voleb a vfstavbou,<,> centra obce Dubenec.Ddle dojde k piesunu prostiedl<0 mezi paragrafy na pokryti vlidaj0 na komun6lni odpad,na dopravni obsluhu a na komun6lni sluZby.Zafctovat: SU AU UZ NP ORG KA OD PA Sp pO ZJ Zmena rozpodtu 231 1A 00A00 0000 0000 00 00 00 12 11 000 231 10 00000 0000 0000 0a 00 00 13 45 000 231 10 00000 0a00 a000 00 00 00 13 81 000 231 10 0A000 0000 0000 00 22 92 53 23 000 231 10 0000a 00a0 0000 00 22 92 53 39 000 231 10 0A000 0000 0a00 0a 23 10 21 32 000 231 10 00000 0a00 a000 00 23 21 21 32 000 2s1 10 000a0 0000 0a00 00 33 99 21 11 000 231 10 00000 00a0 00a0 00 33 99 51 69 000 231 10 0A000 000a 0000 00 34 12 51 59 000 231 ]a 00000 0000 a000 00 34 21 61 21 000 231 10 0A000 0000 0a00 0a 36 31 51 54 000 231 1A A0000 0a00 a000 00 s6 39 51 s6 000 231 10 0A000 0000 0a00 00 36 39 s1 69 000 300 000,a0 DPH 1 040/00 popJatek za odpad 3 400/A0 hazardnl hry 36 000,00 dopravni obsfuha -35 000,a0 piesun prosttedJ

Načteno

edesky.cz/d/5683079

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubenec (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz