« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Oznámení veřejnou vyhláškou: Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Dolní Týnec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení přechodné úpravy provozu (2.31 MB)
&
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE Litoěěřice & Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Spisová značka: MULTM/0067045/22/DOPSH/JLa/
<br> Cj;.<.> MULTM/0069622/22/DOPSH/JLa TO B E C N Í Ú Ř A D cis „OW
<br> Vyrizu1e.XXXXX XXXXX v T Ř E B U Š |- N Ě
<br> Tel.: 416916 512 ““*“—“*_*— _ <.>
<br> E—mail: podatelna©litomericecz Došlo: 29 "09“ 2522 www?
<br> Dat.schránka: tpebfnu “ČÚ— QQ.5x72 ; Č.j.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./.<.>.<.>.<.>.“š./Kč.<.>.<.>.<.>.Ummgk ;
<br> Litoměřice 26.09.2022 eozet 5// % listů/příl.:.<.>.<.>.<.>.<.>.i'L,',"""i'*:'"řií" ___ !
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU WHLÁŠKOU Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Litoměřice,odbor dopravy a silničního hospodářství,rozhodující v přenesené působnosti podle ust.5 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích ll.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust.g 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),v souladu s ust.5 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti (návrhu) ze dne 15.09.2022 od společnosti JS Ústí nad Labem s.r.o <.>,IČO 47309041,Severní 21,400 11 Ústí nad Labem (dále jen „navrhovatel"),po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR,KŘP Ústeckého kraje,územním odborem vnější služby,Dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 11.08.2022,pod č.j.KRPU 145765-2/ČJ-2022-040606,podle ust.g 77 odst.1 písm.c) odst.3,5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích:
<br> - silnice č.III/26111 v Dolním Týnci,okres Litoměřice,kraj Ústecký,za účelem provedení výkopu z důvodu rekons...

Načteno

edesky.cz/d/5683028

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz