« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení06_zahájení správního řízení_kácení dřevin Metánov_obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [87 KB]
Obecní úřad Častrov
okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu:
obec@castrov.cz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800
<br> Účastníci řízení:
<br> Obec Častrov,IČ 00247987,Častrov 105,394 63 Častrov
Obecní úřad Častrov,Častrov 105,394 63 Častrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne
6/ŽP/2016 XXXXX XXXXXXX XX.X.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 22.3.2016 podala Obec Častrov podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin rostou-
cích mimo XXX a to jírovců na parcele č.XX a XX a dále vrb na parcele č.1085,614/3,614/1 v katastrálním
území Metánov.Pozemky jsou v majetku obce Častrov.Žádost byla přijata pod č.j.OÚ/137/2016 dne 22 <.>
3.2016 <.>
<br> Dnem 23.3.2016 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 76
odst.1 písm.b) zákona ČNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky
řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad plánuje provést kácení tří jírovců a čtyř vrb na uvedených pozemcích <.>
Na místě proběhlo šetření,kterého se zúčastnili starostka obce XXXX XXXXXXXX a předseda komise ŽP
XXXXX XXXXXXX <.>
Vrby jsou rozložité,rostou na okraji nádrže a jsou výrazně nakloněné,přičemž zasahují i nad sousední
pozemky.Při vyvrácení nebo zlomení hrozí poškození okolních nemovitostí <.>
Dva z uvedených jírovců rostou u kaple,těsně u komunikace,koruny zasahují nad kapli,nad silnici a při
poškození koruny nebo stromu by mohlo dojít také k poškození dalších nemovitostí.Třetí jírovec roste u
hasičárny pod kaplí a jeho koruna zasahuje výrazně nad střechu hasičárny.Jírovce jsou dospělé stár-
noucí stromy ve zhoršeném zdravotním stavu.V korunách jsou prosychající větve a pozorováno je i na-
padení dřevokaznými houbami a hmyzem <.>
Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a zabránění vzniku škod na majetku a zdraví bude přistoupeno
ke kácení uved...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz