« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení04_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_IPřesličková

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [103 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> Okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: „ Ivana Přesiičková,Jakubín 7,394 68 Zirovnice Onecní úřad Castrov,Castrov 105,39463 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne 4/ZP/2016 XXXXX XXXXXXX XX.X.XXXX ; tel.č.732 953 309
<br> Věc: Oznámení o zaháiení správního řízení
<br> Dne 15.3.2016 podala paní XXXXX XXXXXXXXXXX žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo XXX a to jasanů na parcele č.XX,resp.318 v k.ú.Jakubín.Pozemek je v majetku žadatelky.Zádost byla doručena prostřednictvím pošty a byla přijata pod č.j.OU/129/2016 dne 16.3.2016 <.>
<br> Dnem 16.3.2016 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad hodlá povolit káceníjasanů uvedených v žádosti.Jedná se o údržbu souvislého porostu ja- sanů rostoucích podél cesty na hranici pozemku žadatelky <.>
<br> Na místě proběhlo šetření za účasti žadatelky.Při prohlídce bylo zjištěno,že se jedná o řadu jasanů ros- toucích v délce cca 50 metrů podél cesty na hranici pozemku žadatelky.Jde o přibližně 50 stromů,z nichž pouze dva mají ve výšce 130 cm od země obvod přesahující 80 cm.Stromy rostou z kořenových a paře— zových výmladků,většinou tedy ve skupinkách po 2-4 stromech.Porostje poměrně hustý,výchovný zásah zaměřený na odstranění netvárných stromů nebo stromů s výrazně nakloněnými korunami je žádoucí <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu v podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> OBECNÍ ÚŘAD ČASTROV \__XXX XX čÁSTROV 105
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: 1bankovní spoj ení: číslo účtu: obeCQQcastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247...

Načteno

edesky.cz/d/5682854

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz