« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení02_zahájení správního řízení_kácení dřevin Častrov_JŠvandová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [100 KB]
——%
<br> Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: „ Jiřina Svandoyá,Castrov 134 „ Obecní úřad Castrov,Castrov 105,39463 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne
<br> 2/ŽP/2016 XXXXX XXXXXXX XX.X.XXXX tel.č.XXX 953 309
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 28.2.2016 podala paní XXXXXX XXXXXXXX žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo XXX a to smrku (průměr kmene X,X m nad zemi 37 cm,obvod 118 cm) na parcele č.396/28 v k.ú.Častrov.Poze— mek je ve spoluvlastnictví žadatelky.Žádost byla doručena prostřednictvím pošty a byla přijata pod č.j.OÚ/107/2016 dne 2.3.2016 <.>
<br> Dnem 3.3.2016 bvlo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakov příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známě účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad hodlá povolit kácení smrku na uvedené parcele <.>
<br> Na místě proběhlo šetření,při prohlídce bylo zjištěno,že smrk roste v blízkosti budovy,kořeny a větve zasahují do zahrady žadatelky i do sousedních zahrad.Káceníje oprávněné z důvodu bezpečnosti osob a majetku.V případě náhradní výsadby bude vhodnější volit pomaleji rostoucí a méně vzrůstavé druhy dře- vin <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> %„o/
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> osvecm' ÚŘAD __ CASTROV XXX 53 ČASTROV105
<br> E—mail: telefon: fax: IČO: bankovní spoj ení: číslo účtu: obechastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/5682852

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz