« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení03_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_VMikolášek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [105 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: XXXXXX XXXXXXXXX,Dobiášova XXXX,XXX XX Pelhřimov Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne
<br> 3/ŽP/2016 XXXXX XXXXXXX XX.X.XXXX tel.č.XXX 953 309
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 29.2.2016 podal XXX XXXXXX Mlkolášek žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo XXX a to jasanu (obvod kmene X,X m nad zemí 170 cm) na parcele č.33 v k.ú.Jakubín.Pozemek je v majetku ža— datele.Zádost byla doručena žadatelem osobně a byla přijata pod č.j.OU/107/2016 dne 2.3.2016 <.>
<br> Dnem 3.3.2016 bvlo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení & 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známě účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad hodlá povolit káceníjasanu a dále bude žadateli nařízeno provedení náhradní výsadby <.>
<br> Na místě proběhlo šetření,při prohlídce bylo zjištěno,že jasan roste v blízkosti nadzemního vedení NN elektřiny.Větve stromu do vedení nezasahují,při pádu větví nehrozí poškození vedení NN,koruna je vzdá- lena několik metrů od vedení NN.K poškození by mohlo dojít při pádu celého stromu.Na stromě je patrné předchozí odřezávání spodních větví,strom má redukovanou korunu od spodu.Kácení stromu není bez- prostředně nutné,při zohlednění rizika přerušení vedení NN lze kácení povolit.Obecní úřad v takovém případě nařídí žadateli provedení náhradní výsadby <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladu řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br> lng.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: obechcastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/5682851

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz