« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - záverečný účet obce 2015 vč.hospodaření školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [61 KB]
Závěrečný účet Obce Č A S T R O V za rok 2015
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Plnění k 31.12.2015 % RU
<br> Třída 1 - daňové příjmy 8 612 381,63 Kč 113,75 %
Třída 2 - nedaňové příjmy 6 236 217,44 Kč 202,57 %
Třída 3 - kapitálové příjmy 307 790,00 Kč 615,58 %
Třída 4 - přijaté transfery 2 173 193,00 Kč 2010,35 %
<br> Příjmy celkem 17 329 579,80 Kč 160,35 %
<br> Třída 5 - běžné výdaje 11 371 478,34 Kč 121,78 %
Třída 6 - kapitálové výdaje 1 096 297,00 Kč 113,02 %
<br> Výdaje celkem 12 467 775,34 Kč 120,96%
<br> Třída 8 - financování - 499 992,00 Kč
<br> Dotace:
<br> 4112 - běžná dotace neinv.na správu a žáky 108.100,-- Kč
4116 - dotace kaplička Metánov,péče o krajinu,517.496,-- Kč
veřejně prospěšné práce,projekt pro školu
4122 - dotace komunikace POV,SDH Častrov,108.329,-- Kč
zájmová čin.ZŠ
4213 – dotace SZIF – modernizace lesních cest 1 439.268,-- Kč
<br>
<br>
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
<br> Základní škola a Mateřská škola Častrov,příspěvková organizace
<br> Náklady celkem 638 015,45 Kč
Výnosy celkem 624 587,66 Kč
<br> Z toho:
<br> Neinvestiční příspěvek od obce 400 000,-- Kč
<br> Výsledek hospodaření + 13 427,79 Kč
<br> Zisk hospodaření bude ponechán ZŠ a MŠ Častrov a bude použit na vyrovnání ztráty
z minulých let
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2015
<br> k 31.12.2014 k 31.12.2015
<br> 019 - ostatní drobný dlouh.nehm.majetek 632 470,81 Kč 632 470,81 Kč
021 - stavby 95 346 590,13 Kč 102 096 068,72 Kč
022 - samostatné movité věci 7 911 267,00 Kč 7 924 482,00 Kč
028 - drobný dlouhodobý hmotný maj.3 264 881,56 Kč 3 300 687,56 Kč
031 - pozemky 9 262 826,82 Kč 9 254 703,62 Kč
069 - ostatní dlouhodobý fin.majetek 160 400,00 Kč 160 400,00 Kč
<br> Sestavila:
<br> účetní obce,správce rozpočtu XXXXXXX XXXX
<br> V Častrově dne XX.X.XXXX
<br> Schváleno v ZO dne ……………………………………
<br> Vyvěšeno: 23.3.2016
<br> Sejmu...

Načteno

edesky.cz/d/5682846


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz