« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Zápis č.15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_č.15.pdf
1
<br> ZÁPIS č.15
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva Struhařov,dne 21.9.2022
<br> Zahájení: 19.00 hod <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX,Košťáková
Ludmila,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
XXXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni <,>
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva je 11,zasedání je usnášení schopné <.>
<br> Hlasování: PRO / PROTI / ZDRŽEL
<br> Program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola zápisu z posledního zasedání <.>
Bez připomínek
<br> 3.Předloženy zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru obce ze dne 21.9.2022 <.>
Bereme na vědomí
<br> 4.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření obce Struhařov č.6 /2022 ze dne
21.9.2022 <.>
Hlasování: 11/0/0
<br> 5.Zastupitelstvo obce projednalo,schválilo a pověřuje starostu obce Ing.L.Matouška uzavřením
a podepsáním smlouvy darovací mezi obcí Struhařov (dárce) a Středočeským krajem <,>
Zborovská 81/11,Praha 5 (obdarovaný) na poz.parc.č.635/22 v k.ú.Struhařov <.>
Hlasování:11/0/0
<br> 6.Zastupitelstvo obce projednalo,schválilo a pověřuje starostu obce Ing.L.Matouška uzavřením
a podepsáním smlouvy darovací mezi Středočeským krajem a obcí Struhařov na pozemky
uvedené v geometrickém plánu č.507-127/2020.(pozemky pod chodníkem ve Struhařově) <.>
Hlasování:11/0/0
<br> 7.Zastupitelstvo obce schválilo provozní řád ČOV Struhařov <.>
Hlasování:11/0/0
<br> 8.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o výpůjčce nemovitosti mezi obcí Struhařov
a TJ Jiskra Struhařov na stavbu na pozemku 272 v k.ú.Struhařov od 22.9.2022 do 31.12.2034 <.>
Hlasování:11/0/0
<br> 9.Předložen zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Struhařov za rok 2022,kterou provedl
krajský úřad Středočeského kraje odbor kontroly dne 8.9.2022.Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky <.>
Bereme na vědomí
<br> 10.Zastupitelstvo obce Struhařov projednalo a schválilo Dodatek č.5 k vnítřní směrnici č.19/2018 <,>
změ...

Načteno

edesky.cz/d/5682649

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
27. 01. 2023
25. 01. 2023
17. 01. 2023
16. 01. 2023
13. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz