« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Rozhodnutí-změna stavby před dokončením (MěÚ/OSÚP Sokolov č.j. MUSO/93942/2022/OSÚP/KAZI)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí-změna stavby před dokončením (MěÚ/OSÚP Sokolov č.j. MUSO/93942/2022/OSÚP/KAZI)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor stavební a územního plánování
<br> ČÍSLO SPISU:
<br> ČÍSLO JEDNACÍ:
<br> ČÍSLO EVIDENČNÍ:
<br> MUSO/64740/2022/OSÚP/KAZIV
MUSO/93942/2022/OSÚP/KAZI
116454
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
kamila.zivna@mu-sokolov.cz
<br> DATUM: 12.září 2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Sokolov,odbor stavební a územního plánování,jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40
odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením,kterou dne 21.06.2022 podala
Obec Rovná,IČO 00259560,zastoupená p.Jaroslavem Jandou – starostou obce,Rovná 40 <,>
356 01 Sokolov 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Podle § 118 a 115 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> změnu stavby
<br> "Úpravy prostoru před ObÚ"
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.122,123,124,161,parc.č.263/6,263/13,263/15,263/16,263/17 <,>
263/18 v katastrálním území Rovná u Sokolova,v tomto rozsahu:
<br> - prodloužení termínu dokončení do 3 leta od nabytí právní moci rozhodnutí <.>
<br> Povolená stavba obsahuje:
<br> - SO 01 - zpevněné plochy vč.opěrné zdi před i za objektem na pozemku st.p.123,161,122 <,>
parc.č.263/6,263/13,263/15,263/16,263/17,263/18 <.>
<br> - Chodníky - Na pozemku parc.č.263/6 budou rozšířeny a upraveny stávající chodníky,a dále
zde bude umístěn nový chodník k nové kašně a okolo kašny.Dále bude upraven chodník
na pozemku parc.č.263/16,263/17 <.>
<br> - Parkoviště - Na pozemku parc.č.263/6 a 161 před obec...

Načteno

edesky.cz/d/5681818

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz