« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Tochovice, rozšíření VO - oblasti Za kostelem, Zákostelák, Podtochovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde... (138.94 kB)
NDXÝ BEZPATIC.SLDUP VE EJNÉHIJ DSVĚTLENÍ 6m SVÍTIDLEII LV LEDEIS 5000 Vl 4 ND
<br> nové zařízení VIII stův.zařízení VN,NN
zde... (150.69 kB)
\ betonový sloup \ ČEZ dlstrlbuce \\ poJls'tkovů skříň! SP133/PSP3P-K 3x10AgG \ VÝLDŽNÍK bet.sloup 0,\ „„ SVÍTIDLIJ! |_ 008 5000 V1 \ \ a?
<br> e
<br> *.ch CET-““?“ 2631“ “ ze
<br> cVV“ “pevně-“6 voz “
<br> 0.7 \.T \ \ Max? BEZPATIC.sum? AYKY 4x16 VE E NEHEI EISVĚTLEN.7m FeZn 10mm wu: XXX X,Xn * trubka vmp.XX/XX svrTan.|_v LEDDS 5
<br> l (1110 Vl 4 ND
<br> ND! BEZPATIC.SLDUP VE ŽNÉHEI EISVETLENÍ 7m VÝ XXX X.Xn
<br> SV IDLDI LV LEDDS XXXX V1 4 ND
<br> L\1.Um AYKY 4x16 FeZn 10mm aš trubku vrup.50/40 E 55 %: N E the 6 a: > ši,L\1.0m > \6 »5 5 OJ »? % AYKY 4x16 FeZn 10mm trubka vrnp.50/40 L\1.0m ČEZ distribuce taz d\stmwce """" “dem "" 1 vede?“ ““ „.nezpevněné vozovka 0.7 zen“ OJ ? Dl m—l 0.7m NEI Ý BEZPATIJŠLEIUP T VE EžNÉHIJ DSVĚTLENÍ 7m Fišš 1403 VÝLEI NÍK 0,510 trubka vrap.50,40 SVÍTIDLD! LV LEDDS 5000 V1 4 ND
<br> AYKY 4x16 FeZn 10mm
<br> trubka vrop.50/40
<br> nové zařízení VIJ stův.zořTzenT VN,NN
<br> ELFYELEKTROFIRMA
<br> ND Ý BEZPATIC.SLDUP VE Ež
<br> NÉHD DSVÉTLENi 700 XXX XXX X,Xn
<br> SVÍTIDLIJI LV LEDDS XXXX VX 4 ND
zde... (80.27 kB)
AYKY 4x16 FeZn 10mm trubka vrop.50/40
<br> NEI Ý BEZPATIC.SLEIUP
<br> VE E NÉHIJ USVĚTLENi 7m
<br> VÝLEI NÍK 0.5n
<br> SVÍTIDLEII LV LEDEIS 5000 V1 4 ND
<br> AYKY 4x16 FeZn 10mm betonový sloup trubku vmp.50/40
<br> 52 ČEZ distribuce ' '—““——__ mstr Q&Q—319%; NN
<br> \ ——_
<br> l \“ =).: „ » 5m Š' po a>-.__ V' \\ Ě/ SP133/P PaP-K.\\ "\\ >,! 3x10AgG : \\ \ ] | W \“ \\ <.>,| u : * $% 44% > &% 1“ ;
<br> ""čE
<br> ' AYKY 4x16 FeZn 10mm trubka vrop.50/40
<br> ____1
<br>.VOd
<br> NEI Ý BEZPATIC.SLElUP VE EŽNÉHIJ EISVETLEN! 7 VÝLEI NtK 05h
<br> > svmnuíl'í LEDEIS 50 V1 4 rÁ) „ <.>
<br> 0.5 _ \ m
<br> \__
<br> ÝKY 4x16 e,_ 10nn.Juko vrop.50/40
<br> AYKY 4x16 F eZn lůnn trubku vrop.50/40
<br> NIJ Ý BEZPATIC.SLDUP VE E NÉHIJ EISVĚTLENi 7m
<br> VÝLEI XXX X.Xn
<br> SVÍTIDLIJI LV LEDIJS XXXX Vl 4 ND
<br> nové zařízení VIII stův.zařízení VN,NN
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Tochovice, rozšíření VO - oblasti Za kostelem, Zákostelák, Podtochovice (847.25 kB)
Městský úřad Březnice
Stavební úřad
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
Spis:
<br> Číslo jednací:
<br> 4199/2022/SÚ
<br> 4352/2022/MUBREZ/SÚ/BJor
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon
<br> E-mail:
<br> Jorová
<br> 318 403 170
<br> stavebnijorova@breznice.cz
<br> Březnice dne 27.9.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
…………………………………………………………………………………
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Tochovice,IČO 00243418,Tochovice č.p.11,262 81 Tochovice <,>
<br> v zastoupení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Církvičská č.p.XXX,264 01 Sedlčany
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 15.9.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Tochovice,rozšíření VO - oblasti Za kostelem,Zákostelák,Podtochovice
<br> na pozemku parc.č.634,1213/2,1722,1728,1730,1766 v obci a katastrálním území Tochovice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - rozšíření veřejného osvětlení v části obce Tochovice - lokalita:
<br>  Za kostelem na pozemku parc.č.634 a 1766 (zemní vedení + tři sloupy veřejného osvětlení)
<br>  Zákostelák na pozemku parc.č.1728,1730 a 1213/2 (zemní vedení + pět sloupů veřejného
<br> osvětlení)
<br>  Podtochovice na pozemku parc.č.1722 (zemní vedení + jeden sloup veřejného osvětlení)
<br>
Stavební úřad Městského úřadu Březnice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve
<br> kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení
<br> své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Účastníkům řízení je,ve smyslu § 36 odst.3 správního řádu,dána možnost se vyjádřit k podkladům
<br> rozhodnutí...

Načteno

edesky.cz/d/5680589

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz