« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení[33].pdf [0,43 MB]
*KUMSX02NSAEQ*
<br>
<br>
<br>
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br>
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Neveřejné
<br> Oznámení o vydání Aktualizace č.2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje
<br> Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (dále jen „zastupitelstvo“) usnesením č.9/942 ze dne
15.9.2022 vydalo v souladu s ust.§ 41 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Aktualizaci č.2b Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“) formou opatření obecné povahy a dále
v návaznosti na ust.§ 172 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) rozhodlo o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č.2b ZÚR MSK <.>
<br> Vydanou aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje je nutno dle ust.§ 42
odst.10 stavebního zákona v návaznosti na ust.§ 173 odst.1 správního řádu doručit a oznámit veřejnou
vyhláškou.Zastupitelstvo,jako správní orgán,který předmětné opaření obecné povahy vydal,tak v souladu
s uvedeným oznamuje vydání Aktualizace č.2b ZÚR MSK <.>
<br> S ohledem na rozsah tohoto opatření obecné povahy nelze vydanou Aktualizaci č.2b ZÚR MSK včetně úplného
znění ZÚR MSK,tzn.právního stavu ZÚR MSK po vydání Aktualizace č.1,2a,2b,3,4 a 5,zveřejnit na úřední
desce,proto zastupitelstvo v návaznosti na ust.§ 172 odst.2 správního řádu uvádí následující:
<br> Obsahem Aktualizace č.2b ZÚR MSK je:
<br>  vymezení koridoru DZ25 I/57 Kunín – Šenov u Nového Jičína v čl.37c.pro záměr přeložky silnice
I/57 v trase oddáleného východního obchvatu sídel Kunín a Šenov u Nového Jičína nahrazující původní
koridor územní rezervy D502;
<br>  vymezení koridoru DZ19a Optimalizace a elektrizace regionální tratě č.323 Frýdlant nad Os...

Načteno

edesky.cz/d/5679857

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz