« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veř. vyhláška PDZ KLAJDOVSKÁ - oprava chodníků a opěrných zdí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0463398_22_Ver._vyhlaska_Klajdovska_oprava_chodniku_a_opernych_zdi.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0475821/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0463398/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-191962-1/ČJ-2022-0602DI,ze dne 22.9.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Klajdovská ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro opravu chodníků a opěrných zdí na ul.Klajdovská <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 3.10.2022 – 30.11.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasný...
Potvrzeni_bezpecnosti_chodcu_v_ramci_stavby.pdf
1 XXXXXXX XXX (MMB_OD) Od: XXXXXXXX XXXXXXX | DoZBos s.r.o.Odesláno: pondělí 26.září 2022 21:40 Komu: XXXXXXX XXX (MMB_OD) Předmět: Sdělení k akci: "Ulice Klajdovská",MČ Líšeň Kategorie: e-spis – evidováno Vážený pane Maixnere,na základě dnešního hovoru Vám na Váš dotaz tímto sděluji,že bude zachována bezpečnost chodců a všem obyvatelům domů na ul.Klajdovská bude zpřístupněn průchod do domů v rámci probíhající stavby.Děkuji.S přátelským pozdravem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,DiS.DoZBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice T: +XXX XXX XXX XXX E: sofkova@dozbos.cz W: www.dozbos.cz,www.znacenikomunikaci.cz DS: habk3nv Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,oddíl C,vložka 76340.IČ: 29372381 DIČ: CZ29372381 přechodné dopravní značení | svislé dopravní značení | vodorovné dopravní značení | dopravní zařízení | projektové činnosti pro D.I.O.Prosím zvažte důkladně,zda-li je nutné tisknout tento email s ohledem na životní prostředí.Obsah tohoto e-mailu včetně veškerých příloh je důvěrný a jeho obsah může být chráněn zákony.Pokud nejste zamýšleným příjemcem tohoto e-mailu,jakékoli zveřejnění,rozmnožování,rozšiřování nebo použití jeho obsahu je přísně zakázáno.Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem,kontaktujte prosím odesílatele e- mailem nebo telefonicky a vymažte tento e-mail včetně příloh ze svého počítače.DoZBos s.r.o.není odpovědná za škody způsobené nesprávným použitím tohoto e-mailu a není odpovědná za obsah tohoto e-mailu a jeho příloh,pokud byly jakýmkoli způsobem upravené,změněné,nebo neoprávněně použité.Jakákoliv komunikace s naší společností (ať už osobní nebo obchodní) může být monitorována a uchovávána.Přestože u veškerých příloh k tomuto e-mailu byla kontrolována přítomnost virů,nemůžeme dát žádnou záruku,že tato zpráva neobsahuje viry.Proto doporučujeme tento e-mail a jeho přílohy prověřit,pro zjištění přítomnosti virů.2022-09-27T09:42:05+0200 Ing.XXX XXXXXX XaXdXXXXcafXaXcXXafXXXXXXXXXcXeXXXXfXXXd
Vykres_Klajdovska.pdf
Zájmová oblast
<br> BRNO - MČ LÍŠEŇ
<br> C2c
<br> C9a
<br> IP4b
<br> C9
a
<br> B1
<br> E1
3
<br> STA
VBYVO
ZID
<br> LAMIM
O
<br> Z2
<br> RD č.domu19
<br> B24a
<br> E13 STAVBY
VOZIDLA
<br> MIMO
<br> B24b
<br> E13
STAVBY
VOZIDLA
<br> MIMO
<br> ul.Klajdovská
<br> B1
<br> E13
STAVBY
VOZIDLA
<br> MIMO
<br> Z2
<br> B1
E13 STAVBY
<br> VOZIDL
A
<br> MIMO
<br> Z2
<br> B28
E13
<br> DATUME8a
<br> B28
<br> E13
DATUM
<br> E8c
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M
<br> E8
a
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
c
<br> IP4b
<br> B2
<br> B2
<br> B24a
<br> IP4b
<br> B2 C2f IP4b
<br> B2
<br> C2fIP
4b
<br> B24a
<br> IP10a
<br> IP10b
<br> IP10a
<br> B2
<br> B24b
<br> B2
<br> B2
<br> B24a
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> A9
<br> C2c
<br> E13
STAVBY
VOZIDLA
<br> MIMO
<br> ul
<.> Š
<br> im
áč
<br> ko
va
<br> ul
<.> S
<br> al
aj
<br> ní
<br> ul.Krameriová
<br> ul.Klajdovská
<br> IS11b
UL.SALAJNÍ
<br> IS11b
UL.SALAJNÍ
<br> IS11bUL.SALAJNÍ
<br> B2
<br> CH
O
<br> DN
ÍK
<br> B28
E13
<br> DATUM
<br> E8c
<br> B28
E13
<br> DATUM
<br> E8a
<br> B28
E13
<br> DAT
UM
<br> E8a
<br> B28
E13
<br> DAT
UM
<br> E8c
<br> B28
E13
<br> DATUME8a
<br> B28
E13
<br> DATUME8c
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
a
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
c
<br> ul
<.> B
<br> re
itc
<br> et
lo
<br> va
<br> IS11a
<br> UZAVŘENA
UL.KLAJDOVSKÁ
<br> ul.Štítného
<br> ul
<.> M
<br> ar
tin
<br> a
Kř
<br> íž
e
<br> CHODNÍK
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> PO
ZO
<br> R
UL
<br>.K
LA
<br> JD
OV
<br> SK
Á
<br> OD
<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>
DO
<br>.<.>.<.>
<.>.<.>
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> IP2
2
<br> POZOR
<br> UL.KLAJDOVSKÁ
OD.<.>.<.>.<.>.<.> DO.<.>.<.>.<.> <.>
UZAVŘENA
<br> IP22
<br> ul
<.> S
<br> al
aj
<br> ní
<br> ul.Štítného
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5679321

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz